Andrzej Pieśla

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim na koniec stycznia wynosiła 7,1% przy średniej krajowej równej 5,5%.

Najniższa stopa bezrobocia cechuje powiat kołobrzeski, wynosi tam ona 2,2%. Obszary nadmorskie tradycyjnie charakteryzują się mocno rozwiniętym rynkiem pracy przy jednoczesnym stosunkowo niskim zaludnieniu. Pod względem wielkości bezrobocia Kołobrzeg i jego otoczenie ma przewagę rozwojową względem innych fragmentów wybrzeża, powiaty gryficki, koszaliński i kamieński notują bezrobocie odpowiednio w wymiarze 7,9%, 14% oraz 14,5%. Podobnie korzystna jest sytuacja w przypadku Świnoujścia, powiatu grodzkiego bez zaplecza obszarów wiejskich i koncentrujących się na nich problemów rozwojowych. Inne obszary miejskie – Szczecin, Police i jego otoczenie, Koszalin – także w mniejszym stopniu odczuwają deficyty na rynku pracy. Korzystna jest też sytuacja w powiecie goleniowskim z rozwiniętym przemysłem.

Na drugim biegunie lokują się tereny o profilu wiejskim we wschodniej i centralnej części województwa, bez dominujących ośrodków miejskich, z ugruntowanymi problemami rozwojowymi, w tym z silnym wciąż dziedzictwem terenów popegeerowskich. W powiatach białogardzkim, choszczeńskim, łobeskim i szczecineckim stopa bezrobocia przekracza 15%. Próg 10% stanowi na Pomorzu Zachodnim pewnego rodzaju symboliczną cezurę między powiatami o tego rodzaju dominującej specyfice, a tymi obszarami, które dysponują atutami (obecność znaczących miast, bliskość wybrzeża, wyróżniające się ośrodki przemysłowe) sprzyjającymi redukowaniu bezrobocia.

Stopa bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w końcu stycznia 2023

Źródło: opracowanie włąsne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Szczecin w oczywisty sposób charakteryzuje wysoka liczba bezwzględna osób bezrobotnych (blisko 6 tysięcy). Powiat łobeski nie tylko mocno dotknięty jest omawianym zjawiskiem (stopa bezrobocia wynosi tam 16,7%), co przy stosunkowo małej populacji sprawia, że liczba bezrobotnych (1,6 osób) jest znacząca. W jeszcze większym stopniu jest to widoczne w przypadku powiatów choszczeńskiego (2 tysiące) oraz białogardzkiego (2,6 tysiące).

W skali kraju najwyższe poziomy bezrobocia cechują powiaty szydłowiecki (26%), brzozowski (21,5%), bartoszycki (20,1%) oraz leski (20%). Województwo warmińsko – mazurskie notuje bezrobocie w wysokości 9,3%, natomiast podkarpackie – 9,2%.