Tomasz Augustyn

W III kwartale ubiegłego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wzrosła aktywność ekonomiczna mieszkańców Pomorza Zachodniego. Osoby aktywne zawodowo stanowił 54,9% populacji regionu w wieku 15 lat i więcej (o 1,6 p. proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększyła się liczba pracujących, a bezrobotnych pozostała na tym samym poziomie 25 tysięcy.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w II kwartale roku wskazują, że wśród ludności w wieku 15 lat i więcej 730 tys. osób było aktywnych zawodowo, a 600 tys. – biernych zawodowo. Udział osób aktywnych zawodowo w populacji ludności w wieku 15 lat i więcej w III kwartale 2020 r. wyniósł 54,9% i był wyższy dla mężczyzn (62,7%) niż dla kobiet (47,6%), a także wyższy na wsi (56,6%) niż w miastach (54,1%). Na dziesięciu aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało sześciu biernych zawodowo, a w przypadku kobiet – jedenaście.

W porównaniu z III kwartałem 2019 r. wzrosła liczba osób aktywnych zawodowo (o 2,8%), natomiast spadła liczba biernych zawodowo (o 3,7%). W stosunku do II kwartału odnotowano także wzrost liczby osób aktywnych zawodowo (o 2,1%) oraz spadek biernych zawodowo (o 2,6%). Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (84,6%) oraz 45-54 lata (81,5%), a najniższy wśród osób w wieku 15-24 lata (25,0%). Dla osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 73,3% (wobec 72,4% przed rokiem).

W wyniku zmian zachodzących na rynku pracy w III kwartale 2020 r. spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi. W III kwartale 2020 r. na 1000 pracujących przypadało 887 osób niepracujących (wobec 946 w analogicznym okresie 2019 r.); obciążenie pracujących osobami niepracującymi zmniejszyło się zarówno w miastach (z 938 do 906 osób), jak i na wsi (z 958 do 855 osób).