Andrzej Pieśla

W województwie zachodniopomorskim w 2022 r. oddano do użytkowania 3878 nowych budynków mieszkalnych, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Główny Urząd Statystyczny podał dane o zasobach mieszkaniowych województwa. W 2022 r. oddano w nim do użytkowania 10190 mieszkań (o 0,8% więcej niż w roku poprzednim). Spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych. Skrócił się przeciętny czas trwania budowy budynków.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim obejmowały 706,6 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 49518,6 tys. m², w których znajdowało się 2614,8 tys. izb. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba mieszkań zwiększyła się o 9,3 tys. (o 1,3%), a ich łączna powierzchnia użytkowa wzrosła o 708,4 m² (o 1,5%), natomiast liczba izb była wyższa o 30,7 tys. (o 1,2%). W miastach zlokalizowanych było 519,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 33085,1 tys. m² i liczbie izb wynoszącej 1820,4 tys. Na terenach wiejskich znajdowało się 187,3 tys. mieszkań, których powierzchnia wyniosła 16433,5 tys. m², a liczba izb – 794,4 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła w porównaniu z 2021 r. o 6,4 tys. (o 1,3%), a na wsi – o 2,9 tys. (o 1,6%).

W 2022 r. przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie zmniejszyła się w skali roku z 3,71 w 2021 r. do 3,70 (w miastach wyniosła 3,51, a na obszarach wiejskich – 4,24). Średnia wielkość mieszkania ukształtowała się na poziomie 70,1 m² (wobec 70,0 m² w 2021 r.). Mieszkania na obszarach wiejskich były średnio o 24,1 m² większe niż w miastach (przeciętna powierzchnia na wsi wyniosła 87,8 m², w miastach – 63,7 m²).

W 2022 r. na 1 osobę przypadało 30,2 m² powierzchni użytkowej (o 0,6 m² więcej niż w 2021 r.), w miastach – 29,6 m², a na wsi – 31,4 m². Dysproporcje pomiędzy mieszkaniami w miastach, a na obszarach wiejskich dotyczyły również stopnia ich zaludnienia – mieszkania wiejskie były bardziej zaludnione od mieszkań miejskich. Na 1 mieszkanie na wsi przypadało 2,80 osób, zaś w miastach – 2,15 (przeciętna dla województwa wyniosła 2,32). Kolejnym wskaźnikiem przedstawiającym gęstość zaludnienia mieszkań jest przeciętna liczba osób na 1 izbę. Wskaźnik ten dla województwa kształtował się na poziomie 0,63, przy czym na obszarach wiejskich był wyższy i wyniósł 0,66 (wobec 0,61 w miastach).

W 2022 r. odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg, ustęp i łazienkę pozostał na poziomie podobnym jak w roku poprzednim i wynosił odpowiednio: 98,6%, 97,1% i 96,1%. W porównaniu z 2021 r. zwiększył się odsetek mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje sanitarno-techniczne, takie jak gaz z sieci – o 1,3 p. proc. (do 65,0%) oraz centralne ogrzewanie – o 0,1 p. proc. (do 87,9%). W miastach w wodociąg wyposażonych było 98,9% mieszkań, w ustęp – 97,8%, a w łazienkę – 97,3%. Na obszarach wiejskich do wodociągu podłączonych było 97,6% mieszkań, ustęp posiadało 95,2%, a łazienkę – 92,8%. Pomiędzy miastami a wsią nadal utrzymywały się różnice w wyposażeniu mieszkań w gaz z sieci (w miastach 78,1% mieszkań podłączonych było do sieci gazowej, na wsi – 28,7%). Centralne ogrzewanie posiadało 90,7% mieszkań w miastach oraz 80,2% mieszkań znajdujących się na terenach wiejskich. Największy udział mieszkań wyposażonych w gaz sieciowy odnotowano w: m. Koszalin (89,0%), m. Szczecin (83,7%) oraz w powiecie polickim (80,6%), natomiast najmniejszy – w powiecie białogardzkim (25,7%).

W 2022 r. oddano do użytkowania 3878 nowych budynków mieszkalnych (o 4,8% więcej niż przed rokiem; w kraju o 3,1% więcej), w tym 64,3% stanowiły budynki oddane na wsi. Przeciętna kubatura nowego budynku mieszkalnego wyniosła 935,6 m3 i była ponad dwukrotnie większa w miastach niż na wsi (odpowiednio 1460,9 m3 i 643,8 m3 ). W strukturze nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania dominowało budownictwo indywidualne (75,3%). Udział budynków przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wyniósł 24,5%, społecznych czynszowych – 0,2%. W 2022 r. nie oddano do użytkowania budynków spółdzielczych, komunalnych i zakładowych.

W 2022 r. przeciętny czas trwania budowy budynku wyniósł 32,0 miesiące (wobec 32,6 miesięcy w 2021 r.). W budownictwie indywidualnym średni czas trwania budowy skrócił się w porównaniu z 2021 r. o 2,1 miesiąca (do 38,4 miesięcy), a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem wydłużył się o 1,0 miesiąc (do 25,3 miesięcy). W budownictwie społecznym czynszowym średni czas trwania budowy wyniósł 23,8 miesięcy. Najwięcej nowych budynków oddano do użytkowania w powiecie polickim – 607, m. Szczecin – 400 oraz w powiatach: koszalińskim – 398, stargardzkim – 359 i goleniowskim – 355, a ich łączny udział w budynkach oddanych do użytkowania w województwie zachodniopomorskim wyniósł ponad 54%. Najmniej budynków oddano w m. Świnoujście – 18 budynków.

Mieszkania oddane do użytkowania w województwie zachodniopomorskim na 1000 ludności w 2022 r.

Źródło: GUS

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 r. wyniosła 802,1 tys. m2 , tj. o 4,8 tys. m2 (o 0,6%) mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Blisko jedna piąta całkowitej powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania znajdowała się na terenie m. Szczecin. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w 2022 r. w województwie zachodniopomorskim wyniosła 78,7 m2 (wobec 92,3 m2 w kraju). Mieszkania o największej powierzchni oddawano w budownictwie indywidualnym (133,9 m2 ), natomiast o najmniejszej – w budownictwie społecznym czynszowym (48,5 m2 ). W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem przeciętna powierzchnia 1 mieszkania oddanego do użytkowania wynosiła 55,4 m2 .

 

Czytaj także: