Tomasz Augustyn

W przyszłym tygodniu w Szczecinie podpisana będzie  „Deklaracja Bałtycka” służąca wzmocnieniu współpracy w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich, zwłaszcza pod katem budowy farm wiatrowych. Towarzyszy jej seria wspólnych projektów energetycznych inicjowanych przez kraje regionu.

Polska deklaruje wolę odgrywania istotnej roli w zagospodarowaniu potencjału Bałtyku w dziedzinie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Ambitne cele w tym zakresie wyrażają się w perspektywie realizacji 28 GW zainstalowanych w morskich farmach do 2050 roku i zwiększenia udziału energii odnawialnej do 25% w 2030 roku zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Ważnym krokiem w dążeniu do budowy pozycji lidera sektora ma być podpisanie w Szczecinie w dniu 30 września „Deklaracji Bałtyckiej” pomiędzy krajami naszego regionu. Jej sygnatariuszami będą przedstawiciele rządów krajów regionu m.in. Polski, Danii i Niemiec. Ma to być etap w rozwoju ścisłej współpracy regionalnej w zakresie planowania przestrzennego morskich obszarów, rozwoju sieci, planowania mocy i mechanizmów wsparcia. Wszystkie te działania mają służyć budowie dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku energii oraz infrastruktury transgranicznej. W systemie tym morskie farmy wiatrowe pozwolą na wdrożenie przez polski i europejski systemu elektroenergetyczny efektywnych kosztowo, przyjaznych środowisku i innowacyjnych rozwiązań, a w dalszej perspektywie bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego po zamknięciu wyeksploatowanych elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym.

Deklaracja będzie podpisana 30 września podczas pierwszego dnia konferencji Pomeranian Offshore Wind Conference organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej razem z Ministerstwem Klimatu.

Dla rynku energetycznego Bałtyku to okres intensyfikacji wspólnych projektów. W ostatnich dniach szef ministerstwa klimatu Michał Kurtyka rozmawiał z litewskim ministrem energii Żygimantasem Vaicziunasem o współpracy energetycznej obu państw, w tym o realizacji projektu budowy gazociągu GIPL. Przedmiotem uzgodnień był ponadto rozwój OZE oraz synchronizacja systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej przez Polskę. Przed kilkoma laty Litwa, Łotwa i Estonia postanowiły odłączyć się od postsowieckiego systemu IPS/UPS uniemożliwiającego im integrację rynku energii w ramach Unii Europejskiej. Pewną alternatywę stanowiła synchronizacja z systemem skandynawskim, ale ten pomysł upadł. Ostatecznie doszło do porozumienia politycznego krajów bałtyckich z Polską o synchronizacji z jej udziałem za pośrednictwem istniejącego połączenia LitPol Link oraz przyszłego kabla stałoprądowego HVDC, który połączy Polskę i Litwę przez Bałtyk. Synchronizacja ma zostać przeprowadzona do 2025 roku. Strony porozumienia są zgodne, że realizacja projektu znacząco zwiększą bezpieczeństwo energetyczne regionu poprzez zmniejszenie ich zależności od krajów trzecich, w oczywisty sposób w szczególności od Rosji. Trwa oczekiwanie na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie finansowania morskiego połączenia Harmony Link. Jest ona spodziewana na początku października.

Także w ostatnich dniach szef estońskiego resotu gospodarki i infrastruktury Taavi Aas i łotewski minister gospodarki Janis Vitenbergs podpisali cyfrowo protokół ustaleń mający na celu rozwój morskiej farmy wiatrowej. Oba kraje połączą wysiłki, aby poprawić bezpieczeństwo dostaw przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Następstwem podpisania memorandum będzie przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści projektu. Wykonawca farmy wiatrowej będzie wyłoniony w drodze konkursu publicznego. Planowana morska farma wiatrowa, zgodnie z protokołem ustaleń, ma zapewnić do 1000 megawatów mocy, co odpowiada do 20% zużycia energii przez oba kraje. Estonia i Łotwa podzielą koszty i dochody projektu w równym stopniu. Oprócz wspólnego projektu estońsko-łotewskiego na wodach estońskich powstają kolejne trzy farmy wiatrowe.