Europejski Komitet Regionów zapowiada otwarcie platformy dla lokalnych społeczności, do wymiany informacji o potrzebach i rozwiązaniach ograniczających epidemię koronawirusa i jej skutki. Platforma ma także pozwolić na realną ocenę środków unijnych z perspektywy samorządów i informować o działaniach Unii Europejskiej.

Komitet Regionów opracował plan działania mający na celu wsparcie i pomoc władzom lokalnym i regionalnym w walce z pandemią koronawirusa. Pięciopunktowy plan obejmuje m.in. uruchomienie platformy wymiany informacji, która ma pomóc lokalnym i regionalnym przywódcom w komunikowaniu potrzeb i dzieleniu się rozwiązaniami oraz zwiększyć wzajemne wsparcie społeczności lokalnych w całej Europie. Umożliwi również członkom KR-u zgłaszanie uwag na temat już wdrożonych działań UE i tym samym ocenę funkcjonowania polityki w terenie. Komitet zapewni regularne i praktyczne informacje na temat dostępnych środków UE, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania.

Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Nowy szef Komitetu, wybrany w lutym tego roku Grek Apostolos Tzitzikostas, zapowiada kształtowanie europejskich polityk w taki sposób, by przezwyciężyć problem „deficytu demokracji” w Europie. Opowiada się za zwiększeniem roli regionów w procesie decyzyjnym UE.