Tomasz Augustyn

Trwają prace nad przygotowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). Województwo zachodniopomorskie ma otrzymać minimum 1,611 mld euro na realizację programu regionalnego, który cele i środki strukturalne Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027 przenosi na poziom Pomorza Zachodniego i wiąże z celami Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030.

W województwie zachodniopomorskim – tak jak w innych regionach – powołano grupę roboczą ds. przygotowania FEPZ, do której zaproszone zostały instytucje i organizacje reprezentujące regionalnych i krajowych partnerów. Grupa robocza to jedna z kluczowych form zaangażowania podmiotów samorządowych, społeczno-gospodarczych i administracji rządowej w przygotowanie Programu. Głównym przedmiotem jej prac była analiza założeń projektu FEPZ w postaci opisu planowanego zakresu wsparcia w poszczególnych celach szczegółowych Celów Polityki dla okresu 2021-2027. W wyniku prac Grupy do Samorządu Województwa w formie elektronicznej wpłynęło 370 uwag od 26 podmiotów zewnętrznych. Zgłoszone uwagi odnosiły się m.in. do: typów beneficjentów, w tym ujednolicenia podejścia w celu ujęcia w opisie celów szczegółowych zarówno: grup docelowych, jak i typów beneficjentów stosowanych definicji określających zakres wsparcia lub typy beneficjentów, wskaźników (wskazania braku wskaźników bezpośrednio odnoszących się do danego rodzaju wsparcia) oraz możliwości skorzystania ze środków Pomocy technicznej na stworzenie generatora wniosków aplikacyjnych w ranach Bazy Usług Rozwojowych jako systemowe rozwiązanie dla systemu PSF w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto we wrześniu odbyło się wysłuchanie publiczne –spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy pragnęli zabrać głos na temat założeń FEPZ. Według stanu na 10 stycznia 2022 r. nagranie umieszczone na profilach województwa w mediach społecznościowych (YouTube, Facebook) zostało wyświetlone łącznie 735 razy. Funkcjonowały wreszcie fora środowiskowe – spotkania przedstawicieli głównych partnerów, a jednocześnie podstawowych interesariuszy i beneficjentów wsparcia unijnego. W ramach procesu konsultacji założeń FEPZ w końcu sierpnia w Świdwinie  przeprowadzono Forum samorządowe w formie spotkania konsultacyjnego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z włodarzami gmin i powiatów Pomorza Zachodniego. W forum wzięło udział 84 przedstawicieli samorządów. Kilka dni później na platformie ZOOM miało miejsce forum terytorialne poświęcone dyskusji o budowaniu współpracy w obszarach funkcjonalnych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W spotkaniu wzięło udział 137 przedstawicieli środowisk samorządowych i pozarządowych (w tym reprezentujących Lokalne Grupy Działania). Forum pozarządowe przeprowadzono 27 września 2021 r. na platformie ZOOM. Spotkanie było organizowane we współpracy z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, która pośredniczyła w zaproszeniu organizacji pozarządowych z obszaru województwa do udziału w forum. W forum wzięło udział 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na platformie ZOOM odbyło się także forum gospodarcze, które skupiło 27 przedstawicieli środowiska gospodarczego i naukowego.

Jako zwieńczenie dotychczasowych prac Grupy roboczej Zarząd Województwa przyjął „Raport z zaangażowania społeczeństwa w przygotowanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027” zawierający m.in. stanowisko Samorządu Województwa do zgłoszonych w ramach procesu uwag. Pierwszy etap prac nad projektem FEPZ uwzgledniający głos partnerów i służący przygotowaniu mechanizmów wsparcia stanowiących odpowiedź na wyzwania stojące przed Pomorzem Zachodnim zamknie przyjęcie przez Zarząd projektu FEPZ, planowane na koniec stycznia 2022 r. Wtedy zostanie uruchomiony etap kolejny – ustawowe konsultacje społeczne projektu FEPZ. Wersja ta, po akceptacji przez stronę rządową, zostanie przedłożona do negocjacji Komisji Europejskiej. Jednak wydarzy się to nie wcześniej niż po przekazaniu do Komisji projektu Umowy Partnerstwa, dokumentu ramowego określającego interwencję Funduszy Europejskich w Polsce.