Gospodarka wodna nie posiada własnej strategii rozwoju, która we właściwy sposób, akceptowany przez opinię publiczną optymalizowałaby różne i często konfliktowe korzystanie z zasobów
wodnych, a także nie znajduje potrzebnego zintegrowanego podejścia w dokumentach strategicznych wyznaczających rozwój kraju w średnim i długim okresie. W tym kontekście wydaje się zasadne pilne podjęcie prac nad przygotowaniem strategii gospodarki wodnej w układzie partycypacyjnym, tzn. z udziałem środowisk eksperckich, akademickich, użytkowników wód, jak i organizacji społecznych, z zastosowaniem metod powstawania krajowych dokumentów strategicznych, czyli bez zlecania przygotowania projektu dokumentu na zewnątrz. Drugim niezbędnym kierunkiem działań jest właściwe uwzględnienie problemów i wyzwań gospodarki wodnej w obecnie prowadzonych pracach nad aktualizacją długookresowej strategii rozwoju kraju oraz przy najbliższej aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Więcej o zintegrowanym planowane działania we wszystkich obszarach dotyczących gospodarki wodnej w dziale SUBIEKTYW, gdzie udostępniamy najnowszy Alert Wodny przygotowany przez Open Eyes Economy Summit.

OEES: Gospodarka wodna w strategicznych dokumentach programujących rozwój