Andrzej Pieśla

Na granicę z Niemcami przypadła między kwietniem a czerwcem połowa ruchu granicznego w Polsce. Przekraczający ją cudzoziemcy ponieśli 60 % wydatków w ogóle pieniędzy wydawanych przez przybywających do naszego kraju.

Łącznie w pierwszym półroczu roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,9 mln. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano mniejszy ruch graniczny zarówno cudzoziemców (o 41,3%), jak i Polaków (o 38,5%). Przepływ osób – z Polski i do Polski – był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 50,9 mln przekroczeń (tj. o 63,8%). Granica Polski była przekraczana 28,9 mln razy. Wśród przekraczających ją 57,8% stanowili cudzoziemcy (nierezydenci), przy czym było ich o 51,8% mniej w stosunku do kwartału poprzedniego i o 65,4% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Z kolei mieszkańcy Polski (rezydenci) stanowili 42,2%  przekraczających granicy, było ich o 48,0%. mniej niż w poprzednim kwartale i o 61,5% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Na granicę lądową Polski z krajami Unii Europejskiej (UE) przypadło 95,1% ogółu przekroczeń, 3,4% na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej, 1,1% na granicę morską, a 0,5% dotyczyło granicy na lotniskach.

W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (56,5%), następnie z Czechami (21,6%), Słowacją (14,1%), Litwą (4,4%), Ukrainą (2,3%), Białorusią (1,1%) i Rosją (0,1%). Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (96,6%), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (87,8%), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (86,0%).

Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce (12,0 mld zł) oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą (6,0 mld zł) były mniejsze niż w pierwszym półroczu 2019 r. odpowiednio o 44,7% i 41,5%. W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (62,3%), następnie z Czechami (11,4%), Słowacją (10,1%), Ukrainą (6,9%), Litwą (6,3%), Białorusią (2,9%) i Rosją (0,1%). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (59,4% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski).