Tomasz Augustyn

Granica lądowa z Niemcami zapewnia połowę ruchu granicznego i 60% ponoszonych przez cudzoziemców.

Przekraczający w III kwartale roku lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 64,0% cudzoziemców i 69,2% Polaków, przy czym 44,7% cudzoziemców i 56,7% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy. Najwięcej cudzoziemców dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy, w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski – 56,6% przekraczających, natomiast w przypadku gra[1]nicy wewnętrznej UE – 79,5%. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50 km od granicy zewnętrznej wyniósł 77,0% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej 68,7%.

W III kwartale roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 62,3 mln.  Przekroczenia odcinka granicy z Niemcami  stanowiły 55,0% ogółu ruchu granicznego na granicy lądowej Polski w III kwartale roku. Na granicę z Czechami  przypadało 23,4% przekroczeń, ze Słowacją -12,0%, z Ukrainą – 4,9%, z Litwą -3,4%, z Białorusią – 1,2%, a z Rosją 0,1%. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy o 6,1 mln w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W stosunku do poprzedniego kwartału liczba przekroczeń wzrosła o 41,4% (cudzoziemców o 33,1%, a Polaków o 52,9%). W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 54,5%, a mieszkańcy Polski (rezydenci) – 45,5%.

Wydatki przekraczających granicę z Niemcami miały największy udział w strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kwartale roku, wyniosły one 60,4%. W dalszej kolejności istotny udział miały wydatki ponoszone przez przekraczających granicę z Czechami (12,8%), Ukrainą (12,1%), Słowacją (7,6%), Litwą (4,5%), Białorusią (2,3%) i Rosją (0,2%). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (61,0%), następnie z Czechami (23,4%), Słowacją (12,5%), Litwą (2,2%), Ukrainą (0,7%), Białorusią (0,2%). Udział wydatków Polaków powracających do Polski przez przejścia graniczne z Rosją nie przekroczył 0,1%.