Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym bieżącego roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw podobnie jak w styczniu wzrosło w tym okresie o 1,1 % w stosunku rok do roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5 %. Odnotowano wzrostu tempo przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw, w skali roku wynosiło on 7,7 %, pomimo dalszego przyspieszenia wzrostu cen konsumpcyjnych zwiększyła się również siła nabywcza płac wynosząca 3 % w stosunku do sytuacji sprzed roku. W dalszym ciągu miało miejsce przyspieszenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w skali rocznej wynosił on 4,7 %. Utrzymał się wysoki wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Wyższa niż w styczniu br. była dynamika cen towarów i usług związanych z mieszkaniem. Wolniej niż w poprzednim miesiącu wzrosły natomiast ceny w zakresie transportu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lutego br. była nieco niższa niż w styczniu, a stopa bezrobocia nie uległa zmianie. Zarówno liczba osób bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku. Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, wyższy niż przeciętnie wzrost zatrudnienia w skali roku notowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (6,0%), handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawą (4,3%), transportem lądowym i rurociągowym (4,0%), robotami budowlanymi specjalistycznymi (3,2%), produkcją urządzeń elektrycznych (2,1%), a także produkcją wyrobów z metali, budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz handlem hurtowym (w granicach 1,7%–1,2%). Spadek przeciętnego zatrudnienia obserwowano natomiast w produkcji maszyn i urządzeń (o 2,0%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,7%), budowie budynków (o 1,6%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5%), handlu detalicznym oraz wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (po 0,4%).

W województwie zachodniopomorskim stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego wynosiła 7,2 % (mniej o 0,6 punktu procentowego niż przed rokiem), przy średniej dla kraju na poziomie 5,5 %. Dla porównania w województwie warmińsko mazurskim jego poziom wyniósł 9,6 %, ale spośród sąsiadujących z Pomorzem Zachodnim regionów – 5,2 % w lubuskim, 4,7 % w pomorskim oraz 3,1 % w Wielkopolsce.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br. były o 0,7% wyższe niż w styczniu. Wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem podwyższył wskaźnik cen konsumpcyjnych ogółem o 0,28 punktów procentowych, a cen żywności – podniósł go o 0,21 punktów procentowych. Wskaźnik ogółem obniżyły natomiast spadki cen odzieży i obuwia – o 0,06 punktów procentowych oraz cen związanych z transportem – o 0,04 punktów procentowych.

Pełna informacja dostępna jest pod adresem:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-lutym-2020-r-,1,94.html