Tomasz Augustyn

Stargard, drugie największe miasto Pomorza Zachodniego, opracowuje strategię działania na najbliższą dekadę. Do połowy kwietnia można polemizować z jej opublikowanym projektem.

Zespół opracowujący dokument zarysował trzy potencjalne scenariusze rozwoju miasta w nadchodzących  latach.  Pierwszy, wyrażony sformułowaniem „Romantyczna nostalgia”, odnosi się do kontynuacji dotychczas realizowanych działań i tendencji do powracania do świata sprzed 2020 roku, z nieprzerwanym wzrostem gospodarczym i dynamiczną ekspansją globalizacją. Scenariusz drugi, skupiony wokół pojęcia „Dryf”, przewiduje „pasywne płynięcie z prądem wydarzeń globalnych, kontynentalnych i krajowych” oparte na braku własnej inwencji w rozwoju miasta i oczekiwaniu na zewnętrzne wsparcie związane z niewiarą we własne możliwości. Za najbardziej odpowiedni dla miasta uznano w projekcie dokumentu wariant trzeci zatytułowany „Aktywna rezyliencja” jako punkt wyjścia dla przewidywanej ścieżki działania i rozwoju w świetle zidentyfikowanych wyzwań oraz wiążących się z nimi wyzwań i czynników niepewności. Rezyliencja jest w Strategii rozumiana jako odporność na szoki (pandemia, zmiany klimatu, zawirowania ekonomiczne itd.), ale również umiejętność szybkiego i inteligentnego reagowania na zmiany i wykorzystywania nowych możliwości.

Proponowana społeczności Stargardu Strategia ma być planem na mądre, efektywne dostosowywanie się do sytuacji w kraju, UE i na świecie (która do 2030 roku będzie bardzo dynamiczna) i wygrywanie konkurencji z innymi ośrodkami dzięki dobrze wykorzystanym swoim potencjałom i elastyczności.

Realizacji tych założeń ma służyć osiągnięcie trzech celów strategicznych: 1. Przyjazny Stargard, 2. Gospodarny Stargard oraz 3. Zdrowy Stargard. Sformułowano także kierunki działań Strategii przyporządkowane do dziesięciu kluczowych sfer rozwoju miasta: środowisko i klimat; odporna gospodarka; zatrzymanie i przyciągnięcie mieszkańców; włączenie społeczne; przestrzeń miasta i mobilność; mieszkalnictwo; kompleksowa rewitalizacja; kultura i dziedzictwo; obywatelski Stargard; zarządzanie inteligentnym miastem. Autorzy Strategii szacują wolumen dochodów Stargardu w latach 2021-30 na ok. 3 905 mln zł przy wydatkach rzędu ok. 3 860 mln zł. Przy odliczeniu kwoty ok. 32 mln zł na obsługę długu realizacja Strategii opierać się będzie na budżecie wynoszącym około 3 828 mln zł, z czego ok. 251 mln zł stanowić mają wydatki majątkowe.

Na temat tego, w którym kierunku powinno rozwijać się miasto, może się wypowiedzieć każdy mieszkaniec Stargardu. Pomysły i sugestie będą przyjmowane do 19 kwietnia, należy je dostarczyć osobiście albo pocztą– tradycyjną lub elektroniczną.