Tomasz Augustyn

Pomorze Zachodnie to 11. pod względem liczby klientów i 9. biorąc pod uwagę wartość nowych umów rynek leasingu w Polsce.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku 2020 w województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 10 439 leasingobiorców. Wobec kiepskiej, pandemicznej pierwszej połowy roku nie był to wynik zły, w stosunku do roku wcześniejszego spadek wyniósł jedynie 62 podmioty. W Wielkopolsce w roku 2020 było o 3,5 tysiąca klientów leasingu mniej niż w roku 2019, w Małopolsce o 3 tysiące, w województwie lubuskim o blisko 5 tysięcy. W skali kraju liczba klientów w relacji rok do roku wzrosła o 5%, w dominującym województwie mazowieckim nawet o 50%, podczas gdy na Pomorzu Zachodnim ich liczba spadła o 1%, w Wielkopolsce o 11%, a na Śląsku i w województwie lubuskim o około połowę.

W roku 2016 w województwie zachodniopomorskim jeden leasingobiorca przypadał na 255 mieszkańców województwa. W roku 2020 – już tylko na 162, co jednak wciąż było przeciętnym wynikiem na tle kraju. Na Mazowszu jeden leasingobiorca przypadał w roku 2020 na 27 mieszkańców, w województwie świętokrzyskim – na 76, na Pomorzu – na 120, w Wielkopolsce – na 126. Na Opolszczyźnie to zaledwie 212 mieszkańców na jednego leasingobiorca, na Podkarpaciu 253, a zatem tyle, ile na Pomorzu Zachodnim przed 5 laty. Wówczas na szarym końcu stawki plasowało się województwo świętokrzyskie ze średnią 395 leasingobiorców na mieszkańca, obecnie krajowy wicelider ustępujący jedynie Mazowszu, wspólne z nim jako jedyny łamiący barierę 100 mieszkańców na klienta usługi leasingu. Województwo świętokrzyskie bazuje w tym względzie na małej liczbie mieszkańców jako kluczowej zmiennej wskaźnika, ale też odnotowało w ciągu pięciolecia istotny wzrost klientów branży. W roku 2020 niewiele ustępowała ona tak wyraźnie ludniejszym regionom, jak pomorskie czy łódzkie.

W roku 2020 w skali kraju w stosunku do roku 2016 liczba leasingobiorców wzrosła o 42%. Na Mazowszu już przed 5 laty było ich oczywiście więcej niż gdzie indziej w kraju, ponad pięciokrotny wzrost w wartościach bezwzględnych przekłada się na 20-procentową dynamikę rocznie przy ponad 74% wzrostu w województwie lubuskim, 69% na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce oraz 68% w województwie kujawsko – pomorskim. W województwie zachodniopomorskim dynamika wzrostu w latach 2016 – 2020 wyniosła 64%. Największy był on w roku 2018, gdy liczba leasingobiorców w regionie osiągnęła poziom 11196. Ogółem w roku 2020 klienci z województwa zachodniopomorskiego stanowili 2,4 leasingobiorców w skali kraju. Odsetek ten od roku 2016 systematycznie maleje (z poziomu 3,7%). Trend ten dotyczy większości regionów. W roku 2016 z Dolnego Śląska pochodził co 12 leasingobiorca, w roku 2020 już tylko co 20, to samo w Małopolsce, w Wielkopolsce udział w rynku spadł z pułapu 11 do 6%. Przywoływane województwo świętokrzyskie w tym samym okresie zwiększyło swój udział z 2 do 4% udziału w ogólnej liczbie leasingobiorców, zdecydowanie największa ekspansja dotyczy jednak województwa mazowieckiego. W roku 2016 mieszkało w nim 24% ogólnej liczby klientów, w roku 2019 już 33%, a w roku 2020 ten udział wzrósł do poziomu 47%.

Rynek leasingu w województwie zachodniopomorskim w latach 2016 – 2020

Źródło: GUS

Ze względu na wartość nowych umów leasingu największe znaczenie w latach 2016-2020 miały transakcje zawierane w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, przy czym udział wartości umów dla województwa mazowieckiego stanowił ponad 25% ogólnej wartości umów w Polsce w całym badanym okresie (w 2016 r. było to 29,0%, a w 2020 r. – 26,3%). Wartość nowych umów leasingu zawieranych przez klientów z województwa zachodniopomorskiego oscyluje wokół poziomu 3% ogółu.