Tomasz Augustyn

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarcza kraju w styczniu. Wynika z nich, że w stosunku do stycznia ubiegłego roku na Pomorzu Zachodnim nastąpił największy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego – wyniósł on w naszym województwie 1,5 punkta procentowego.

Według szybkiego szacunku spadek produktu krajowego brutto w skali roku był głębszy niż w trzecim kwartale 2020 r., ale znacznie mniejszy niż w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r. Uwzględniając wyrównanie sezonowe wyniósł on -0,7% w relacji kwartał do kwartału oraz -2,8% w relacji rok do roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w skali roku w większym stopniu niż w poprzednich miesiącach. W przeliczeniu na etaty zmniejszyło się o 0,2%w stosunku  miesiąc do miesiąca i było o 2,0% wyższe niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego była wyższa niż w kolejnych miesiącach ub. roku i wzrosła do poziomu z początku 2018 r. Na Pomorzu Zachodnim stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w styczniu 8,7%, w relacji rok do roku zaś wrosła o 1,5 punkta procentowego.. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za IV kwartał 2020 r. zarówno liczba pracujących, jak i wskaźnik zatrudnienia były podobne do tych z poprzedniego kwartału oraz nieco wyższe niż przed rokiem. Liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia według kryteriów BAEL były niższe niż w III kwartale, natomiast wzrosły w ujęciu rocznym.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu stycznia)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z grudniem wzrosły o 1,2%, natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu – o 0,7%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych1, według wstępnych danych, wzrosły o 1,2% (wobec 0,1% w grudniu ub. roku). Podrożały m.in. towary i usługi związane z mieszkaniem (o 2,5%), żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe (o 1,6%), a także towary i usługi w zakresie transportu – o 1,3%.

Produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem we wszystkich działach budownictwa. Spadek, wobec wzrostu przed miesiącem, notowano w podmiotach specjalizujących się w budowie budynków (o 14,4%) oraz, po dwóch miesiącach wzrostu, w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane specjalistyczne (o 10,1%). Nadal niższa niż przed rokiem była też produkcja w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 5,0%). Po wzroście w grudniu ub. roku, obniżyła się w skali roku sprzedaż robót inwestycyjnych (o 15,4%). Spadek, mniejszy niż w poprzednich miesiącach, notowano również w sprzedaży robót remontowych (o 0,7%)