Tomasz Augustyn

Miasto ma duże ambicje rozwojowe. Ich wyrazem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego i związanych z jego wdrożeniem narządzi działania.

Samorząd Stargardu przyjął nową strategię rozwoju dla miasta. Jej perspektywę stanowi cała bieżąca dekada. Duży nacisk w Strategii kładziony jest na rozwój gospodarczy oraz zachowywanie równowagi między wszystkimi obszarami funkcjonowania miasta. Samorządowcy deklarują rozumienie zrównoważonego rozwoju także jako tworzenie warunków do dobrego funkcjonowania dla każdej grupy mieszkańców niezależnie do ich stylu i poziomu życia, chęci rozwojowych czy deficytów.

Autorzy dokumentu rozważali trzy warianty scenariuszy rozwoju miasta. Ostatecznie w nawiązaniu do zidentyfikowanych wyzwań i czynników niepewności ich wybór pad na scenariusz streszczający się w haśle „Aktywność i rezyliencja”. Rezyliencja (ang. resilience) to określenie wskazujące równocześnie na kilka cech: odporność, sprężystość, elastyczność. Chodzi nie tylko o odporność na szoki (takie jak pandemia, zmiany klimatu, zawirowania ekonomiczne itd.), ale również umiejętność szybkiego i inteligentnego reagowania na zmiany i wykorzystywania nowych możliwości. Wybór związanego z tym pojęciem scenariusza oznacza rozumienie Strategii jako planu mądrego, efektywnego dostosowywanie się do sytuacji w kraju, Unii Europejskiej i na świecie oraz skuteczne konkurowanie z innymi ośrodkami dzięki dobrze wykorzystanym własnym potencjałom i elastyczności.

W strategii rozwoju STARGARD 2030 zostały określony główny cel: „Ciągłe wzmacnianie atrakcyjności Stargardu jako miejsca zamieszkania i realizacji celów życiowych i biznesowych, prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przez aktywny samorząd, w partnerstwie z mieszkańcami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi”. Będzie on realizowany poprzez osiąganie trzech celów strategicznych.

Przyjazny Stargard – Priorytet stanowi tu przyciąganie nowych mieszkańców i dbałość o jakość życia dotychczasowych. W tym przypadku szczególnie istotna jest polityka mieszkaniowa, a także zwiększenie jakości usług publicznych, poprawa bezpieczeństwa i troska o estetykę oraz funkcjonalność Stargardu. Dążenie to ma znaleźć wyraz w praktycznej realizacji działań opisywanych przez następujące hasła: Stargard bez plastiku, Płacę podatki i Stargard tworzę, Wszyscy dbamy o Stargard, Ecostargard.

Gospodarny i konkurencyjny Stargard – Priorytet ten ukierunkowuje wysiłki przede wszystkim na wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy miasta. Stargard ma kontynuować przyciąganie kolejnych inwestorów z różnych branż w oparciu o odpowiednie warunki do prowadzenia zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Ważne ma być również kształcenie młodych stargardzian, którzy mają szansę tworzyć nowoczesną kadrę.

Zdrowy Stargard – Cel stanowi wyraz ambitnego podejścia do wyzwań klimatycznych. Jego realizacja ma oznaczać zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (ciepło geotermalne), ale także rozwój miejskiej zieleni, tras rowerowych i promocja zdrowego stylu życia. Podejmowane działania mają korespondować z realizacją postulatów: stosujemy mikroretencję!, Dobry klimat dla Stargardu, Rowerem przez Stargard, W zdrowym Stargardzie zdrowy duch, Aktywny Stargard.

W Strategii zdecydowano się wskazać następujące obszary strategicznej interwencji kluczowe z punktu widzenia treści i zamierzeń zawartych w dokumencie:

– obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Rady Miejskiej z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk wymaga szerokiej interwencji infrastrukturalnej Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w GPR, a ponadto: 61 (szczególnie w zakresie przestrzeni publicznej i tkanki mieszkaniowej) oraz oddziaływania na sferę społeczną i kulturową.

– miejskie tereny zieleni oraz tereny wzdłuż Iny

– Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii

– tereny pod nową zabudowę mieszkaniową, w tym jednorodzinną

– rejon ul. Wojska Polskiego od ul. M. Konopnickiej do ul. E. Orzeszkowej

Stargard jest trzecim największym miastem województwa zachodniopomorskiego wchodzi w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego skupiającego ponad 680 tysięcy mieszkańców regionu. Jest liczącym się ośrodkiem gospodarczym i ważnym węzłem komunikacyjnym, a także skarbnicą historycznej architektury i sztuki.