Tomasz Augustyn

Szczecin rozpoczął konsultacje społeczne nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w 2012 roku.

Nowe Studium miasta Szczecin sięga perspektywy 2050 roku. Jeśli sprawdzą się prognozy demografów, wówczas w stolicy województwa zachodniopomorskiego mieszkać będzie 380 tysięcy osób. Dokument wyznacza funkcje i rodzaj zabudowy, które mogą powstać w danej części miasta. Dokument był przygotowywany od dwóch lat. Przez najbliższe kilka miesięcy planowane jest zbieranie i ocena uwag do dokumentu. Konsultacje rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia i powstaną do 19 kwietnia 2021 roku. Miasto zamierza poprowadzić debaty nad przyszłością w czterech obszarach: klimat i środowisko, miasto i mieszkańcy, komunikacja oraz przestrzeń.

Swoje uwagi można wnosić drogą elektronicz ną pobierając na stronie konsultuj.szczecin.pl cyfrową wersję formularza konsultacyjnego, lub tradycyjnie na formularzu papierowym dostępnym w przedsionku budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło) oraz przy wejściu filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40. Wypełniony dokument można przesłać na adres bppm@um.szczecin.pl, pocztą na adres Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, albo wrzuć do urn wystawionych przy wejściu do UM przy pl. Armii Krajowej 1 i filii UM przy ul. Rydla 39-40. W ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, ich wyniki będą przedstawione na stronie konsultuj.szczecin.pl. Finał prac i ostateczne przyjęcie dokumentu ma nastąpić do końca tego roku. Pełen projekt Studium dostępny jest na stronie Konsultacji społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Przy okazji wyłożenia projektu Studium przygotowana została przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta wystawa „Plany historyczne rozwoju przestrzennego Szczecina”. Wystawa powstała w oparciu o zasoby własne biura oraz dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Archiwum Państwowym. Mapy reprezentują kluczowe etapy w polityce przestrzenno-gospodarczej Szczecina na przestrzeni wieków, od czasów średniowiecznych po współczesność .Zebrane źródła pokazują myśli urbanistyczne w mieście. Zakres geograficzny plansz historycznych obejmuje Stare Miasto i Łasztownię oraz osiedla leżące za murami Szczecina, które łącznie stanowiły historyczny rdzeń miasta. Część map pokazuje terytorium wzajemnych relacji ośrodka miejskiego z jego najbliższym otoczeniem, które przed długi okres pełnio rolę zaplecza umożliwiającego jego funkcjonowanie, w różnych sferach życia.

Historyczne mapy zostały dokładnie opisane przez ekspertów z Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina, prezentując historię rozwoju miasta. Ekspozycja będzie dostępna do końca kwietnia 2021 roku.