Andrzej Pieśla

Polska przedłużyła o następne 30 dni kontrole graniczne. Jest to związane ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem. Ograniczenia w tym zakresie trwają od 13 marca. Kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczną, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze. Granicę państwową mogą przekraczać obywatele polscy, a także cudzoziemcy spełniający określone warunki.

Kontrola graniczna na granicy Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją została przedłużona do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie, w tym 16 na granicy z Niemcami i w 4 portach morskich. W zakresie ruchu osobowego do Polski wjechać mogą: obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy w naszym kraju. w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego SG, może zezwolić na wjazd na terytorium kraju cudzoziemcom innym niż wskazani powyżej.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia przedłużyła ten czas o 20 dni – od 25 marca br. do 13 kwietnia br. Następna zmiana rozporządzenia ponownie przedłużyła kontrolę o 20 dni – od 14 kwietnia br. do 3 maja br., a kolejna o 10 dni – od 4 maja br. do 13 maja br. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni – do 12 czerwca br.