Prezes Związku Miast Polskich zgłosił w senacie projekt tarczy samorządowej. Przewiduje ona m.in. rekompensatę niektórych ubytków w dochodach własnych, spowodowanych restrykcjami stanu epidemii. Zdaniem samorządowców to absolutne minimum, które pozwoli uniknąć głębokiej recesji w JST.

To jedna z trzech inicjatyw legislacyjnych przedstawionych do rozpatrzenia w ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, wykraczającej poza materię rozpatrywanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106).

Senator Zygmunt Frankiewicz w imieniu ZMP zaproponował podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej szczególnych rozwiązań dla samorządu terytorialnego. Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów wsparcia dla JST. Projektowane przepisy przewidują m.in. rekompensatę niektórych ubytków w dochodach własnych, spowodowanych restrykcjami stanu epidemii (subwencja rekompensująca), korekty przepisów dot. sposobu wyliczania subwencji, VAT-u od opłat za użytkowanie nieruchomości, możliwości zawieszenia w całości albo w części realizację budżetu obywatelskiego, a także przygotowania do budżetu obywatelskiego na rok 2021, jeżeli byłoby to konieczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Autorzy inicjatywy stwierdzają w uzasadnieniu, że „przepisy mające na celu zapewnienie sprawnego działania jednostek samorządu terytorialnego w czasie występowania COVID-19,w tym pozwalające tym jednostkom na podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania negatywnych skutków związanych z tą epidemią stanowią przesłankę ważnego interesu państwa, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych”.