Andrzej Pieśla

Pomorze Zachodnie to jeden z zaledwie kilku regionów kraju, gdzie występują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Corocznie raportuje o tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy jest zależne od częstotliwości tych pól.

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje pola elektromagnetyczne jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, szczególny stan materii, charakteryzujący wszelkie oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi, prądami elektrycznymi i dipolami magnetycznymi równocześnie za pośrednictwem pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pole elektromagnetyczne opisują takie wielkości fizyczne jak np. gęstość mocy pola, podawana w watach na metr kwadratowy (W/m2), natężenie składowej elektrycznej pola, podawane w woltach na metr (V/m), natężenie składowej magnetycznej pola, podawane w amperach na metr (A/m). Oprócz pól elektrycznych, magnetycznych ielektromagnetycznych, które występują w środowisku w sposób całkowicie naturalny i są nieodłącznymi jego elementami,  źródłami pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz są w szczególności linie i stacje elektroenergetyczne. W Polsce jest czynnych około 45 000 km napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciach znamionowych 110 kV i wyższych

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od wysokości natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość poziomów dopuszczalnych jest określana w pasmach częstotliwości. Wartości dopuszczalnych poziomów są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W rejestrze  wyszczególnione są przekroczenia dotyczące terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. Jest on przygotowywany w oparciu o dane pozyskane w ramach prowadzenia Państwowego Monitoringu Środowiska, kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, jak również z informacji ze sprawozdań przekazywanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

W roku 2019 przekroczenie wartości dopuszczalnych pem (1 kV/m) na terenie województwa zachodniopomorskiego stwierdzono dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki. Termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez marszałka województwa, to 31 grudnia 2020 roku. W miejscach dostępnych dla ludności nie stwierdzono przekroczeń.

Przekroczenia wyszczególniane w rejestrze zlokalizowano także na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. Na obszarze pozostałych województw w 2019 roku nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zarówno na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jak i w miejscach dostępnych dla ludności. W roku 2018 województwo zachodniopomorskie znajdowało się w gronie czerech regionów, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Poza Pomorzem Zachodnim były to także Małopolska, Mazowsze i Śląsk.