Andrzej Pieśla

Podczas XVII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 19 głosami ZA został przyjęty „Raport o stanie województwa 2019”.

to dokument zawierający roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku. Obowiązek sporządzania corocznie ‚Raportu o stanie województwa’ nakładają znowelizowane przepisy, w tym ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Część pierwsza dokumentu to przegląd aktualnych danych statystycznych, które obrazują sytuację województwa w zakresie ważniejszych kategorii społeczno-ekonomicznych. Zawiera informacje m.in. o gęstości zaludnienia, poziomie bezrobocia, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu czy liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON, dane dotyczące ruchu lotniczego, infrastruktury, rolnictwa, przemysłu, turystyki, edukacji i szkolnictwa wyższego, zdrowia, kultury. Oprócz wskaźników statystycznych, stan Pomorza Zachodniego określany jest także przez mierniki przypisane celom Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020. Druga część obejmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku. Załącznik zawiera wykaz uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Raport został przygotowany przez Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dokument jest dostępny w naszym repozytorium pod adresem: http://www.isr.info.pl/wiedza-i-dane/wiedza/

W tym samym miejscu można zapoznać się z wersją raportu za rok 2018.