Tomasz Augustyn

Na Pomorzu Zachodnim ze środowiskowej pomocy społecznej korzysta 3,5% ogólnej liczby mieszkańców.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w roku 2022 wyniosła w Polsce 1302,3 tys. osób i była o 113,4 tys. mniejsza niż w 2021 r. Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli odsetek beneficjentów w ogólnej liczbie ludności zmniejszył się o 0,3 p. proc. i wyniósł 3,4%. Liczba beneficjentów w gospodarstwach domowych oraz osób bezdomnych o dochodach na osobę poniżej progu dochodowego wyniosła 842,1 tys. co stanowiło 2,2% ogólnej liczby ludności. Mieszkańcy miast w 2022 r. stanowili 52,4% ogółu beneficjentów pomocy społecznej, a ich liczba wyniosła 682,8 tys. osób. Na obszarach wiejskich udział beneficjentów w liczbie mieszkańców ogółem wyniósł 4,1%, a w miastach 3,0%. W stosunku do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się o 0,3 p. proc. zarówno na wsi jak i w mieście.

Największy udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców – 6,0% odnotowano w regionie warmińsko-mazurskim, a względnie wysoki wystąpił również w kujawsko-pomorskim (5,2%). Najmniejszy zasięg korzystania z pomocy społecznej odnotowano w regionie warszawskim stołecznym (1,9%). Niski (poniżej 3%) odsetek beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców wystąpił ponadto w regionach: śląskim (2,4%), dolnośląskim (2,5%). W porównaniu z poprzednim rokiem omawiany wskaźnik zmniejszył się we wszystkich regionach kraju. Największy spadek (o 0,5 p. proc.) odnotowano w regionach warmińsko-mazurskim i lubuskim, a najmniejszy (o 0,1 p. proc.) w regionie warszawskim stołecznym.

W województwie zachodniopomorskim w 2022 roku odsetek korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wynosił 3,5% i był mniejszy o 0,4 p.p. stosunku do sytuacji rok wcześniej.

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej według regionów w 2022 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wśród beneficjentów pomocy społecznej 395,1 tys. osób, czyli 30,3%, to osoby w wieku przedprodukcyjnym. Zasięg korzystania z pomocy społecznej w tej grupie wieku był stosunkowo wysoki – wyniósł 5,7%, a udział dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia z ubogich gospodarstw domowych w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży w tej samej grupie wieku wyniósł 3,8%. Z kolei odsetek osób w wieku poprodukcyjnym korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku wyniósł 2,6%, a ubogich beneficjentów w wieku poprodukcyjnym 0,9%. Tu warto dodać, że w grupie beneficjentów w wieku emerytalnym, 67,7% to członkowie gospodarstw domowych o dochodach na osobę powyżej progu dochodowego. Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia, a także sytuację rodzinną (75,2% gospodaruje samotnie) korzystają z usług opiekuńczych.