Tomasz Augustyn

Stargard zostawał zakwalifikowany do udziału w Partnerskiej Inicjatywie Miast 2024-2026.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) uruchomiło trzecią edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM3) na lata 2024-2026. Jej celem jest wzmacnianie kompetencji miast i administracji publicznej w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Partnerska Inicjatywa Miast od lat proponuje atrakcyjną formę wsparcia potrzeb rozwojowych miast oraz miejskich obszarów funkcjonalnych w wybranych obszarach tematycznych (tzw. sieciach tematycznych) związanych ze zrównoważonym rozwojem miast oraz tworzenie sieci kontaktów między miastami nastawionymi na współpracę i wymianę wiedzy. Sieci, które powstaną w ramach trzeciej edycji, będą działać 2 lata (od marca/kwietnia 2024 r. do marca/kwietnia 2026 r.). W trzeciej edycji projektu partnerem strategicznym MFiPR jest Bank Światowy, gwarantujący dostęp do najlepszej wiedzy eksperckiej. Produktami PIM są:

– Miejskie Inicjatywy Działania (MID) – opracowane przez każdego uczestnika przy wsparciu ekspertów Banku Światowego. Jest to syntetyczny, operacyjny dokument, opisujący wybrane przez miasto wyzwanie i sposób jego rozwiązania. Zawiera propozycje konkretnych działań, harmonogram, opis interesariuszy itp.

– Plan Ulepszeń (PU) – to zbiór rekomendacji dla administracji centralnej w zakresie tematyki danej sieci opracowany przez Zespół Banku Światowego na podstawie prac sieci oraz ze wsparciem jej uczestników.

Miasta uczestniczące w projekcie mogą zyskać zindywidualizowane wsparcie doradcze ekspertów Banku światowego i resortowych, systematyczną i długoterminową wymianę wiedzy i doświadczeń, poszerzenie sieci kontaktów i dołączenie do społeczności praktyków miejskich. Przy ich udziale będą też wypracowywane pomysły i rozwiązań na potrzeby lokalne. W szerszej perspektywie beneficjenci wsparcia będą wpływać na identyfikację wyzwań systemowych oraz kształtowanie rekomendacji dla polityk krajowych.

Do udziału w Sieci Miasto Dostępnych Mieszkań obok Stargardu w bieżącej edycji zakwalifikowane zostały: Bydgoszcz, Cieszyn, Jelenia Góra, Kamienna Góra. Olsztyn, Serock, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Rumi oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (wraz z TBS Bielsko-Biała). W tej sieci transferu rozwiązań rolę lidera będzie pełnić miasto Żory. Miasta będą mogły skorzystać z doświadczeń Żor w kształtowania kompleksowej polityki mieszkaniowej gminy oraz rozwiązań w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych. We wszystkich kategoriach z 49 nadesłanych aplikacji wybraliśmy 29 uczestników – miast, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych gmin z całej Polski.