Tomasz Augustyn

Rynek pracy i demografia województwa zachodniopomorskiego nie wyglądały zbyt korzystnie w pierwszym kwartale roku. GUS opublikował dane opisujące sytuację poszczególnych województw.

W porównaniu do innych województw na Pomorzu Zachodnim w szczególnym stopniu pogorszeniu uległy wartości wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy. W końcu marca 2020 roku województwo zachodniopomorskie należało do regionów o najwyższej stopie napływu bezrobotnych odnotowano w województwach, z wartością wskaźnika na poziomie 0,9% niewiele ustępując  warmińsko-mazurskiemu (1,0%) i wyprzedzając kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie i podkarpackie (po 0,8%). Najmniejszy napływ miał miejsce w województwach mazowieckim i wielkopolskim (po 0,4%) przy średniej dla kraju wynoszącej 0,6%. Na Pomorzu Zachodnim miał też miejsce jeden z najgłębszy spadek liczby aktywnych zawodowo. W województwie wielkopolskim wyniósł on  1,4%, w opolskim – 1,3%, a w zachodniopomorskim (o 1,2%). W konsekwencji  to w województwie  zachodniopomorskim miał miejsce najgłębszy spadek liczby pracujących (o 1,8%).Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale 2020 r. zbiorowość aktywnych w skali kraju zwiększyła się o 0,1%, tj. o 14 tys. osób w porównaniu z I kwartałem 2019 roku, w tym w podlaskim o 1,6%, w mazowieckim o 1,3%, natomiast w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim po 1,1%.

W województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2020 r. w największym stopniu w stosunku do sytuacji sprzed roku zmianie uległa liczba osób niepracujących przypadająca na 1000 osób pracujących (z 896 osób do 932). Jednocześnie tylko 200 osób w regionie pobierało świadczenia dla bezrobotnych, to najmniej w kraju, najniższa w Polsce była tu też liczebność tej grupy bezrobotnych  (0,4%).

Powodów do niepokoju dostarcza też demografia regionu. Na Pomorzu Zachodnim zanotowano jeden z najniższych współczynnik urodzeń – w województwie świętokrzyskim  wyniósł on 8,3‰ (spadek o 0,3 pkt w porównaniu z rokiem 2018), w opolskim i zachodniopomorskim – po 8,6‰ (spadek odpowiednio o: 0,1 pkt i 0,4 pkt). Przy niewielkim dodatnim saldzie migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 ludności w 2019 r. wynoszącym w skali kraju, w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim miał on największą wartość ujemną wynosząc minus 0,4‰.

Opracowanie „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw” dostępne jest pod adresem:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztw-nr-12020,3,37.html