Andrzej Pieśla

Urząd Statystyczny w Szczecinie przygotował obraz miasta w minionym roku. Nieznacznie ubyło w nim mieszkańców, przyjechało drugie tyle turystów, co osób żyjących w mieście na stałe (tyle skorzystało z noclegów), przybyło ponad 3 tysiące nowych mieszkań o średniej wielkości blisko 63 metrów kwadratowych. Na 10 popełnionych przestępstw przeciętnie w przypadku niecałych 2 wykroczeń nie wykryto sprawcy. Średnia temperatura dla całego maja przed rokiem wynosiła 12,1 stopnia Celsjusza, ale w czerwcu już 21,5 stopnia.     

Według stanu na koniec czerwca 2019 roku liczba ludności w Szczecinie mieszkało 402,1 tys., czyli 23,7% ludności województwa zachodniopomorskiego. W skali roku liczba ta zmniejszyła się o 1,2 tys. osób, tj. o 0,3%, a na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet, przy 106 w województwie. Poza stałymi mieszkańcami wiele było osób przybywających z zewnątrz. W 2019 w Szczecinie z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 399,8 tys. turystów (w tym 143,6 tys. turystów zagranicznych), którym udzielono 987,8 tys. noclegów (w tym 403,3 tys. turystom zagranicznym). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost liczby korzystających o 3,2% (wśród turystów zagranicznych o 4,6%). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 48,2%.

Miasto nie żyje tylko z turystyki. Rejestr REGON na koniec grudnia obejmował 69,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej działających na terenie miasta, czyli 30,7% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim. To o mniej więcej 100 firm więcej niż rok wcześniej. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. wynosiło 52,7 tys. osób, tj. o 5,3% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i 27,5%. przeciętnego zatrudnienia w skali województwa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku wyniosło 5324,17 zł, tj. o 6,2% więcej niż w roku poprzednim. W Szczecinie było ono wyższe o 11,7% od średniej dla województwa. Na koniec roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie zarejestrowanych było 4274 bezrobotnych osoby, w tym 2111 kobiet. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 2,4% i była o 4,3 p. proc. niższa niż w województwie zachodniopomorskim (6,7%). Bez prawa do zasiłku pozostawało 84,0% ogółu bezrobotnych w mieście.

W 2019 roku oddano w Szczecinie do użytkowania 3215 mieszkań, tj. o 39,8% więcej niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Przeważało budownictwo przeznaczone na sprzedaż i wynajem. W ramach tej formy budownictwa oddano w Szczecinie 82,0% ogółu mieszkań. Z produkcji budowlano-montażowej pochodziło 46,5% produkcji sprzedanej budownictwa, a udział Szczecina w produkcji budowlano-montażowej województwa wyniósł 31,3%.

Policja odnotowała w 2019 roku 22699 przestępstw popełnionych w granicach administracyjnych Szczecina, co stanowiło 44,0% wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw wynosił 85,1%, a dla województwa – 81,4%). Ponadto na terenie Szczecina Policja odnotowała 7792 kolizje oraz 496 wypadki drogowe, w których rannych zostały 573 osoby, a 19 poniosło śmierć.

Publikacja dostępna jest na stronie Urzędu Statystycznego w Szczecinie pod adresem:

file:///C:/Users/HP/Downloads/biuletyn_statystyczny_szczecina_iv_kwartal_2019.pdf