Tomasz Augustyn

Opracowano projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Studium 2021) Do 23 grudnia trwają jego konsultacje.

Opracowanie dokumentu poprzedziła ponad dwuletnia praca planistów, ekspertów i analityków. Na przełomie marca i kwietnia 2021 roku miasto prowadziło prekonsultacje społeczne. Miasto zorganizowało także badania jakościowe – cykl warsztatów strategicznych, które miały pomóc w lepszym poznaniu ambicji, oczekiwań i obaw szczecinian co do rozwoju ich miasta. Studium wskazuje najważniejsze wyzwania w perspektywie nadchodzących 25 lat i określa kierunki polityki przestrzennej stolicy województwa. Z propozycjami planistów może się zapoznać Kady, wobec projektu można też wyrazić swoją opinię oraz zgłosić wnioski. Po ich analizie projekt zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta. Wcześniej – 15 grudnia – odbędzie się otwarta debata online nad zapisami Studium.

Studium ma pomóc lepiej gospodarować pieniędzmi przeznaczonymi na reurbanizację, rewitalizację oraz wzmocnienia obszaru zwartej zabudowy z wykształceniem lokalnych centrów usługowych. W okresie do 2050 roku do największych wyzwań dotykających Szczecin zaliczono: procesy ludnościowe o daleko idących skutkach społecznych, tempo rozwoju gospodarczego, zmiany w gospodarce warunkowane zmianami klimatu i wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz metropolizację przestrzeni miejskiej. Według szacunków w 2050 roku Szczecin będzie liczył około 380 tysięcy mieszkańców. Studium przewiduje, że projektowana metropolia ma być odporne na zmiany demograficzne, ekonomiczne i środowiskowe. Szczecin ma rozwijać i wzmacniać układ funkcjonalno-przestrzenny związany ze wzrostem koncentracji instytucji i podmiotów ważnych dla miasta i regionu, na terenie obejmującym Stare Miasto, Śródmieście i Łasztownię. W Studium wskazywany jest rozwój obszarów zwartej zabudowy i dostępności komunikacyjnej, minimalizujący ponoszone przez mieszkańców koszty dostępu do miejsc pracy i do miejskiej infrastruktury społecznej. Rezerwy terenów, obejmujące łącznie około 5,8% powierzchni administracyjnej miasta, dostępne w całym jego obszarze, zapewnią dalszy rozwój usług (wzmocnienie lokalnych centrów usługowych, wprowadzenie usług ogólnomiejskich i metropolitalnych oraz usług na rzecz podmiotów gospodarczych). Nakłady z budżetu na infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i społeczną, obsługującą powstającą zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjno-składową w połowie wieku wyniosą około 12 mld złotych.

Projekt Studium dostępny jest TUTAJ.