Tomasz Augustyn

Intensywność cyfrowa Pomorza Zachodniego zostawia wiele do życzenia, nawet na tle kraju.

Okres pandemii zwrócił uwagę na zdolność biznesu do sprawnego poruszenia się w świecie cyfrowym. Musiały one uaktualniać swoje strategie biznesowe i błyskawicznie dostosowywać się do nowych wyzwań. W cieniu wymuszonego przez pandemię spowolnienia gospodarczego rozpoczęła się cyfrowa rewolucja.

Pojawiła się potrzebę oszczędzania, z drugiej zaś strony konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości. W okresie i realiach spowolnienia gospodarczego i stopniowego ożywiania gospodarki przedsiębiorstwa realizowały cyfryzację swoich kluczowych procesów. W lutym 2021 r. Gfk przeprowadziło dla Instytutu Humanites badanie pt. „Bariery i trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta”. Według jego wyników 93% kierowników i 88% pracowników firm przyznało, że pandemia Covid-19 przyspieszyła transformację cyfrową w ich przedsiębiorstwach.

Jakie są potrzeby w tym względzie i realia biznesu? Biorąc pod uwagę podział terytorialny kraju i lokalizację podmiotów w Polsce, poziom intensywności cyfrowej jest zróżnicowany. Najwięcej podmiotów o wysokim lub bardzo wysokim poziomie intensywności odnotowano w województwie mazowieckim (23,8%), najmniej – w warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim (odpowiednio 7,0% i 7,2%). Najwięcej przedsiębiorstw charakteryzujących się bardzo niskim poziomem intensywności wystąpiło w  województwie świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim (odpowiednio 70,1% i  69,3%), najmniej – w mazowieckim (45,6%)

W województwie zachodniopomorskim  podmiotów o niskim i bardzo niskim poziomie intensywności cyfrowej w roku 2021 wynosił 11,1%. Pomorze Zachodnie należy do regionów o szczególnie przeciętnym odsetku podmiotów o bardzo niskim odsetku bardzo niskim poziomie intensywności cyfrowej. Wynosiła ona w województwie 63,5%, wyższa była w województwie świętokrzyskim (70%), warmińsko – mazurskim (69,3%), na Podkarpaciu (67,2%), najniższa zaś na Mazowszu (45,5%).

W  2021  r. spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej największy odsetek przedsiębiorstw o  wysokim lub bardzo wysokim wskaźniku intensywności cyfrowej wystąpił w  Szwecji (47%), najmniejszy – w Rumunii (7%). Największy odsetek przedsiębiorstw o bardzo niskiej intensywności cyfrowej odnotowano w Rumunii (76%), najmniejszy – w Danii (14%). W Polsce podmiotów o intensywności bardzo niskiej było 58,7% (zdecydowanie bliżej Rumunii niż Danii), zaś o bardzo wysokim – 14,1% (bliżej Rumunii niż Szwecji). Dystans do nadgonienia jest wiec bardzo duży, podobnie jak wiele jest do zrobienia na Pomorzu Zachodnim w stosunku do krajowych liderów.