Tekst ukazał się w portalu tysol.pl: https://www.tysol.pl/a52933-Wspolnie-zadbaja-o-dawna-Stocznie

Gdańskie tereny postoczniowe powinny odzyskać swoją dawną świetność i ponownie stać się miejscem rozwoju gospodarczego o znaczeniu społecznym i kulturalnym, dlatego Stocznia Cesarska Development i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów postoczniowych oraz ich promocja.

We wstępie do umowy SCD stwierdza, że dostrzega i uznaje bogatą historię terenu związaną zarówno z produkcją stoczniową jak i powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który propagował poczucie wspólnoty, współodpowiedzialności, a dążąc do wspólnego celu uznawała i szanowała różnorodność poglądów. Przywołana została również deklaracja programowa XXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, w której Związek podkreśla cel jakim jest prowadzenie dialogu społecznego, ochrona, promocja i edukacja kultury i nauki oraz rozpowszechnianie idei solidarności. Stąd w umowie czytamy:

– Z uwagi na zbieżne cele stron dotyczące kultywowania, ochrony i popularyzacji historii i tradycji miejsca jakim są tereny postoczniowe oraz nadanie im nowego znaczenia poprzez przeprowadzenie odpowiedniego i zrównoważonego procesu rewitalizacji, strony podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy – czytamy w preambule umowy.

Strony zobowiązały się m.in. zrównoważonej rewitalizacji na jej terenie obiektów i terenów postoczniowych, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania ich na terenie Stoczni Gdańsk i powstania NSZZ „Solidarność”. Zamiarem spółki Stocznia Cesarska Development jest takie przeprowadzenie tego procesu, aby zachowując ich charakter stworzyć miejsce rozwoju gospodarczego o znaczeniu społecznym i kulturalnym.

NSZZ „Solidarność” i Stocznia Cesarska zamierzają nie tylko konsultować przedsięwzięcia realizowane na tych terenach, ale również przeprowadzać wspólne projekty.

Stocznia Cesarska Development od marca 2017 roku jest wieczystym użytkownikiem 16 hektarów byłych terenów należących do Stoczni Gdańskiej. Wśród bogatych planów inwestycyjnych przewidziano m.in. odbudowę fragmentów dawnej stoczni z elementami oryginalnej infrastruktury przemysłowej.

Umowę, którą zawarto 28 sierpnia w nowo odbudowanym budynku dyrekcji przy ul. Doki 1 w Gdańsku podpisali: ze strony Stoczni Cesarskiej Development Spółka z o.o. pełnomocnik Gerard Schuurman, ze strony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przewodniczący Piotr Duda i sekretarz Ewa Zydorek.