Tomasz Augustyn

Polski Instytut Ekonomiczny zbadał zagadnienie regionalnego zróżnicowania ukraińskiej przedsiębiorczości w Polsce. Najczęściej dotyczy ona aktywności w budownictwie. Pomorze Zachodnie jest regionem, gdzie nowe firmy zakładane przez Ukraińców stały się ona mocno widoczne.

Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2022 r. działalność rozpoczęło 15,9 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) prowadzonych przez obywateli Ukrainy. Ukraińskie firmy stanowiły w zeszłym roku 6 proc. wszystkich JDG w Polsce. Ich aktywność ekonomiczna była szczególnie widoczna w województwie dolnośląskim, gdzie aż 1 na 10 nowo powstałych w 2022 roku firm założyli Ukraińcy. Niemal równie duży był ich udział wśród otwierających firmy w województwach: mazowieckim (8 proc.), małopolskim (8 proc.), pomorskim (8 proc.) i zachodniopomorskim (7 proc.). Natomiast niski jest udział obywateli Ukrainy wśród prowadzących działalność w województwach północno-wschodnich (1-3 proc.).

Liczba JDG założonych przez obywateli Ukrainy na 1000 Ukraińców w wieku produkcyjnym w poszczególnych województwach

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, obliczenia i opracowanie na podstawie danych CEIDG oraz portalu dane.gov.pl

W 2022 r. powstały 33 ukraińskie JDG na 1000 Ukraińców w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzoziemca na podstawie specustawy. Najwięcej firm na 1000 obywateli Ukrainy w wieku produkcyjnym utworzono w województwach małopolskim (49) oraz pomorskim (47). Województwo mazowieckie znalazło się na 5. miejscu. W województwach lubelskim oraz podkarpackim powstało w 2022 r. odpowiednio 24 i 26 JDG na 1000 Ukraińców w wieku produkcyjnym. Najmniej firm na 1000 Ukraińców założono w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim – było ich tylko 12.

Ukraińcy najczęściej zakładali firmy budowlane, zajmujące się informacją i telekomunikacją oraz pozostałą działalnością usługową, jednak w poszczególnych województwach obserwujemy pewne zróżnicowanie branżowe. Najwięcej firm budowlanych na 1000 Ukraińców w wieku produkcyjnym powstało w województwach: zachodniopomorskim (15), dolnośląskim (13) oraz pomorskim (10). W województwie małopolskim założono najwięcej JDG z sekcji Informacja i komunikacja (17 firm na 1000 Ukraińców). W województwie pomorskim wyróżniają się na tle kraju firmy przetwórcze oraz zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (po 8 JDG na 1000 Ukraińców, wobec 2 na 1000 Ukraińców w kraju).