Tomasz Augustyn

Sektor nauki i innowacyjnej gospodarki w województwie zachodniopomorskim wciąż nie należy do krajowych liderów. Nie brak ciekawych i cennych pojedynczych inicjatyw, ale w skali kraju pozostajemy w tyle za liderami.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku w województwie zachodniopomorskim w wysokiej i średnio-wysokiej technice pracowało 19,7 tys. osób. Stanowiło to 2,9% pracujących w tych działach techniki w kraju. Zatrudnienie w usługach opartych na wiedzy (KIS) obejmowało w tym samym czasie 127,5 tys. osób, co stanowiło 3,4% pracujących w Polsce w tym sektorze. Udział osób pracujących w jednostkach zaliczanych do wiedzochłonnych rodzajów działalności (KIA) w liczbie pracujących ogółem w województwie zachodniopomorskim wyniósł 37,2% i był wyższy niż w Polsce o 0,7 p. proc. Przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego zaliczane do wysokiej techniki z obszaru województwa zachodniopomorskiego stanowiły 2,9% ogółu tych podmiotów w Polsce. Wśród przedsiębiorstw z sekcji G–U należących do usług wysokiej techniki udział podmiotów z województwa zachodniopomorskiego wyniósł 2,3%.

Na uczelniach wszystkich w województwie zachodniopomorskim W roku akademickim 2020/21 typów kształciło się 34,1 tys. studentów, tj. o 1,5% mniej niż w poprzednim roku akademickim, zaś na studiach doktoranckich 1 tysiąc osób, tj. o 14,1% mniej niż w roku poprzednim. Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2019/20 ukończyło 7,3 tys. osób (o 7,9% mniej niż rok wcześniej), stopień naukowy doktora w 2020 roku uzyskały 124 osoby. W tym okresie grupa osób tworzących zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) w regionie liczyła 372 tys., z czego 57,3% stanowiły kobiety. W zawodach N+T (HRSTO) podobnie jak w roku poprzednim pracowało 220 tysięcy osób. Liczba osób tworzących rdzeń zasobów ludzkich, wyróżniony ze względu na wykształcenie i zawód (HRSTC) zmalała w skali roku o 2 tys., natomiast liczba osób z wykształceniem wyższym, tworzących zasób wyróżniony ze względu na wykształcenie (HRSTE) zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 1 tysiąc. Personel zaangażowany w działalność B+R w roku 2020 liczył 5,8 tys. osób, z czego 83,9% stanowił personel wewnętrzny B+R.

W 2020 r. w województwie zachodniopomorskim 35,6% podmiotów przemysłowych stanowiły przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w okresie ostatnich trzech lat, a 30,3% – przedsiębiorstwa innowacyjne. Odsetek podmiotów przemysłowych, które wprowadziły w latach 2018–2020 nowe lub ulepszone produkty wyniósł 15,7%, natomiast tych, które wprowadziły nowe lub ulepszone procesy biznesowe – 27,3%. W sektorze usług odnotowano 27,8% przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie oraz 26,4% przedsiębiorstw innowacyjnych. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w roku 2020 siegnęły 452,8 mln zł, co w skali roku oznaczało spadek o 11,0%. Były one finansowane głównie ze środków sektora rządowego oraz sektora przedsiębiorstw, z których sfinansowano odpowiednio 55,8% oraz 30,2% wszystkich nakładów wewnętrznych na działalność B+R.

W 2021 r. województwo zachodniopomorskie zajmowało dziesiąte miejsce w kraju pod względem liczby zgłoszeń do ochrony wynalazków oraz dziewiąte miejsce – pod względem liczby otrzymanych patentów. Na 3377 zgłoszeń wynalazków i 722 zgłoszenia wzorów użytkowych przez podmioty krajowe dokonanych w Urzędzie Patentowym RP z województwa zachodniopomorskiego pochodziły odpowiednio 143 i 23 zgłoszenia. Przyznano 3244 patenty i udzielono 544 prawa ochronne dla wzorów użytkowych (podmiotom z województwa zachodniopomorskiego odpowiednio 139 i 10).