Tomasz Augustyn

Przy dużej rozległości i rzadkiej sieci osadniczej Pomorza Zachodniego dostępność do gazu i jego zużycie przez mieszkańców miast i obszarów wiejskich na tle kraju prezentują się okazale.  

Poziom dostępności sieci gazowej w gospodarstwach domowych jest ważnym aspektem rozwoju cywilizacyjnego, zwłaszcza w kontekście realizacji polityki dekarbonizacji. Polskie regiony mają tu różnorodne doświadczenia i skale sukcesu. W grę wchodzi realizacja określonej wizji, ale także dostępność surowca, potencjał ekonomiczny, a także takie czynniki jak gęstość sieci osadniczej. W tym ostatnim przypadku warto zwrócić uwagę na fakt, że rozproszenie osadnictwa na Pomorzu Zachodnim przy jednoczesnej wielkości województwa nie sprzyja osiąganiu szybkich i zadawalających wyników w rozbudowie systemu gazowniczego.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zużycia gazu z sieci w gospodarstwach domowych w 2022 roku. W przypadku miast dysproporcje między poszczególnymi regionami są mniejsze. Grupa regionów (województwa mazowieckie, podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, małopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie) osiąga wartości wskaźnika na bardzo zbliżonym poziomie, w okolicy 2000 kWh. Kolejne regiony wyraźnie w tym względzie odstają, w przeliczeniu na 1 osobę zużycie wynosi tam od 1743 w województwie opolskim do 1235 kWh w warmińsko – mazurskim. Wysoki pozom dostępności instalacji gazowej i zaawansowania w rozpowszechnieniu dostępu do niego zauważalny jest zatem w przypadku regionów z największymi miastami i wysokim poziomie ogólnego rozwoju ekonomicznego (Mazowsze, Wielkopolska, Dolny Śląsk, do pewnego stopnia także Małopolska) oraz w tych, gdzie wydobywany jest gaz i łatwiej o jego dystrybucję (Podkarpacie, Ziemia Lubuska). Można postawić teza. że Małopolska i Pomorze Zachodnie po części partycypują w uwarunkowaniu pierwszym, po części zaś są beneficjentem sąsiedztwa regionów, w których dominujące znaczenie ma uwarunkowanie drugie.

Zużycie gazu z sieci w kWh w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w 2022 roku w miastach

Źródło: opracowane własne na podstawie danych GUS

W przypadku obszarów wiejskich zróżnicowania są wyraźnie większe. Dość powiedzieć, że tylko sześć województw charakteryzuje się wartością wskaźnika wyższą niż połowa wielkości zużycia lidera. Na wsi małopolskiej zużycie w przeliczeniu na 1 mieszkańca to 1760 kWh, na Mazowszu i Śląsku jest jeszcze stosunkowo wysokie, ale na Pomorzu Zachodnim to już tylko 1222,8 kWh, na Dolnym Śląsku i Pomorzu odpowiednio 967 i 943 kWh, a w województwie lubuskim już tylko 639 kWh. Pięć regionów z końca stawki notuje zużycie wynoszące w przeliczeniu na 1 mieszkańca w przedziale wynoszącym mniej więcej 300 – 400 kWh na 1 mieszkańca, a więc ponad czterokrotnie mniej od lidera.

Zużycie gazu z sieci w kWh w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w 2022 roku na obszarach wiejskich

Źródło: opracowane własne na podstawie danych GUS

Czytaj więcej: