Tomasz Augustyn

W Polsce i we wschodniej części Unii Europejskiej kuleje wczesna edukacja, a Pomorze Zachodnie negatywnie odstaje w tym względzie nawet w skali kraju. 

Edukacja dziecięca to jeden z podstawowych warunków rozwijania przez dzieci ich umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia i współpracy. Wczesne dzieciństwo i edukacja podstawowa odgrywają kluczową rolę w potencjalnym zwiększaniu szans życiowych poprzez zwalczanie nierówności i podnoszenie biegłości w zakresie podstawowych kompetencji. Termin „wczesna edukacja” jest używany w odniesieniu do programów, które spełniają określone minimalne kryteria jakości w zakresie zamierzonych treści edukacyjnych. Celowe treści edukacyjne w tym wieku zwykle obejmują kreatywne i oparte na zabawie działania, które są prowadzone przez wyszkolony pedagogicznie personel i mają na celu rozwijanie umiejętności poznawczych, językowych, fizycznych i społeczno-emocjonalnych dzieci.

W 2018 roku 96% ogółu dzieci w krajach unijnych w wieku od 4 lat do wieku rozpoczęcia obowiązkowej edukacji podstawowej było objętych wczesną edukacją. W całej UE 6 na 10 regionów odnotowało udział powyżej 95% dzieci w nauczaniu, podczas gdy w 34 regionach – głównie w Belgii, Danii, Irlandii i Francji – wszystkie dzieci w wieku od 4 lat do wieku rozpoczęcia obowiązkowej edukacji podstawowej uczestniczyły we wczesnej edukacji. Najniższe wskaźniki uczestnictwa – mniej niż 7 na 10 dzieci uczęszczających do wczesnej edukacji – odnotowano w Východné Slovensko (najbardziej wysunięty na wschód region Słowacji; 70%) i Attiki (region stołeczny Grecji; 67%).

W województwie zachodniopomorskim w ostatnich latach wartość wskaźnika wzrosła od poziomu 80,5 % w 2013 roku do 88,7 % w roku 2018. Średnia dla Polski wynosiła wówczas  93 % (wobec 84,8 % w roku 2013). Poza Pomorzem Zachodnim poniżej poziomu 90 % plasowały się jeszcze województwa kujawsko – pomorskie oraz warmińsko – mazurskie.

Wskaźniki uczestnictwa we wczesnej edukacji w regionach Unii Europejskiej w roku 2018