Tomasz Augustyn

Siedem zachodniopomorskich katedr otrzymało kategorię A, najwyższy stopień w ocenie osiągnieć naukowych i jakości kształcenia.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało długo oczekiwane wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej. Poszczególnym dyscyplinom przyznawano kategorie naukowe: A+, A, B+, B, C, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a także kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Jak poinformował wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, niemal 85 proc. uczelni i instytutów biorących udział w ewaluacji otrzymało oceny, które zapewnią uprawnienia np. do kształcenia doktorantów. Najlepszą kategorię A+ dostało 5,68 proc. podmiotodyscyplin (trzeba bowiem pamiętać, że ocenie podlega działalność naukowa podmiotu w danej dyscyplinie, a nie cały podmiot), A – 28,21 proc., B+ – 50,83 proc. Poza tym niższą kategorię B uzyskało 12,14 proc., a najsłabszą C – ok. 3,14 proc.

W Uniwersytecie Szczecińskim poddano ewaluacji 18 dyscyplin, z czego 4 otrzymały kategorię A (nauki prawne, historia, nauki fizyczne, nauki o polityce i administracji). 13 dyscyplin otrzymało kategorię B + (ekonomia i finanse, filozofia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o Ziemi i środowisku, nauki socjologiczne, nauki teologiczne oraz pedagogika), jedna zaś kategorię B (psychologia).

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym kategorię A uzyskały dwie dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa oraz rolnictwo i ogrodnictwo. Kategorię B+ uzyskały: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, ekonomia i finanse oraz nauki chemiczne. Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki uzyskała kategorię B. Trzynaście dyscyplin spośród 14. zgłoszonych do ewaluacji na naszym Uniwersytecie będzie miało pełne prawa akademickie.

Politechnika Koszalińska uzyskała kategorię A dla inżynierii mechanicznej, kategorię B+ dla automatyki, elektroniki i elektrotechniki, dla ekonomii i finansów oraz dla nauk o polityce i administracji, natomiast kategorię B – dla inżynierii lądowej i transportu.

Przy ocenie brano pod uwagę osiągnięcia pracowników naszego Uniwersytetu, tj. jakość  publikacji, wysokość środków finansowych pozyskanych w ramach realizowanych projektów badawczych oraz wpływ prowadzonych badań naukowych na gospodarkę i społeczeństwo. Kategorie przyznano na 4 lata, czyli na okres do kolejnej ewaluacji.