Tomasz Augustyn

W latach 2016 – 2020 liczba zagranicznych studentów na zachodniopomorskich uczelniach wzrosła o blisko 50 procent.

Pandemia koronawirusa wpłynęła paraliżująco na funkcjonowanie placówek edukacyjnych, postawiła tez pod znakiem zapytania ciągłość edukacji akademickiej. Wiele zajęć odbywa się w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Długofalowe skutki tego stanu rzeczy – na razie trudne do jednoznacznej oceny – mogą się wiązać z rosnącym ukierunkowaniem oferty polskich uczelni na studentów zagranicznych. Najwyższa Izba Kontroli zbadała to zagadnienie.

W latach akademickich 2016/2017–2019/2020 na uczelniach objętych kontrolą studiowało średnio po 18 571 cudzoziemców w każdym roku akademickim44. Na studiach I stopnia studiowało średnio 8632 studentów cudzoziemców, na studiach II stopnia – 506846, na jednolitych studiach magisterskich 417147, na studiach III stopnia – 69848. W latach akademickich 2016/2017–2019/2020 nastąpił wzrost udziału cudzoziemców odbywających studia w stosunku do liczby studentów ogółem. W roku akademickim 2016/2017 studenci cudzoziemcy stanowili 4,8% ogółu studentów w skontrolowanych uczelniach, w roku akademickim 2017/2018 studenci cudzoziemcy stanowili 5,5% wszystkich studentów, w roku akademickim 2018/2019 cudzoziemcy stanowili 6% wszystkich studentów, a w roku akademickim 2019/2020 stanowili 6,3% wszystkich studentów.

W latach akademickich 2016/2017–2019/2020 liczba cudzoziemców podejmujących kształcenie na skontrolowanych uczelniach wynosiła średnio 7351 osób. Liczba cudzoziemców podejmujących kształcenie w roku akademickim 2019/2020 w stosunku do roku akademickiego 2016/2017 spadła o 1628 osób (z poziomu 8564 osób do 6936). W stosunku do łącznej liczby studentów odbywających kształcenie wskaźnik studentów cudzoziemców podejmujących kształcenie wynosił w kontrolowanym okresie 6,6%. W latach akademickich 2016/2017–2019/2020 na wszystkich polskich uczelniach studiowało odpowiednio: 60,8 tys. osób, 67,2 tys. osób, 74,4 tys. osób, 77,3 tys. osób. Liczba tych osób w roku akademickim 2019/2020 (na 31 grudnia 2019 r.) wzrosła w stosunku do roku akademickiego 2016/2017 o prawie 1/3 (27,1%). Kontrolowane uczelnie w większości (16 z 18) oprócz kształcenia w języku polskim oferowały studentom również kształcenie w języku angielskim.

W roku akademickim 2019/2020 najwięcej cudzoziemców studiowało na polskich uczelniach mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego 24 533 osoby (31,8% wszystkich cudzoziemców studiujących w Polsce w tym roku akademickim), a najmniej cudzoziemców (126 osoby, tj. 0,2%) studiowało na uczelniach zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. W roku akademickim 2019/2020 na terenie 15 województw nastąpił wzrost liczby studentów cudzoziemców w stosunku do roku akademickiego 2016/2017, a w przypadku województwa podkarpackiego odnotowano spadek (o 7%) liczby studiujących cudzoziemców. Największy wzrost liczby cudzoziemców odnotowano natomiast w uczelniach funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego (o 89,7%), województwa kujawsko-pomorskiego (o 61,8%) oraz wielkopolskiego (o 50%). Województwo zachodniopomorskie w ciągu czterech lat także niemal podwoiło liczbę studentów z zagranicy.

Liczba studentów cudzoziemców na polskich uczelniach według województw od roku akademickiego 2016/2017 do 2019/2020

 

Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli. Dane pochodzą z systemu POL-on według stanu na dzień 31 grudnia danego roku.