Tekst został opublikowany w portalu bankier.pl: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sytuacja-na-rynku-pracy-w-Szczecinie-Bezrobocie-zarobki-popularne-stanowiska-8267920.html

Rynek pracy w Szczecinie jest w dobrej kondycji, a na zainteresowanych czekają liczne oferty pracy. Jakie możliwości zawodowe oferują tutejsi pracodawcy?

Duża dostępność pracy w Szczecinie, niskie bezrobocie oraz wysokie wynagrodzenia sprawiają, że jest on uznawany za dobre miejsce do zamieszkania. W stolicy województwa zachodniopomorskiego dostępne są także przyszłościowe kierunki edukacji. Sprawdź, jak wygląda szczeciński rynek pracy oraz gdzie możliwe jest zatrudnienie.

Praca w Szczecinie 2021

Szczecin, największe miasto w województwie zachodniopomorskim, zamieszkiwany jest przez niemal 400 tys. osób. Znajduje się on w centrum aglomeracji szczecińskiej, w skład której wchodzą również okoliczne miasta i gminy. Z danych GUS za 2020 rok wynika, że ludność w wieku produkcyjnym stanowi 57,7 proc. ogółu mieszkańców stolicy regionu (16,4 proc. szczecinian to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 25,9 proc. – w wieku poprodukcyjnym). W Szczecinie mieszka ponad 52,5 proc. kobiet (jest ich 209 287, tymczasem ogólna liczba mieszkańców miasta wynosi 398 255). Niskie bezrobocie świadczy o tym, że dla osób chcących podjąć zatrudnienie dostępna jest praca. Szczecin to miasto, które oferuje ciekawe możliwości rozwoju zawodowego i różnorodne ścieżki edukacji, a dzięki korzystnemu położeniu oraz bliskości niemieckiej granicy jest także jednym z głównych ośrodków przemysłowych, kulturalnych, turystycznych i akademickich na północy kraju.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2020 roku w Szczecinie pracowało 123 189 osób. 57 002 z nich stanowili mężczyźni, a 66 187 – kobiety.

Przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańców Szczecina jest wyższe niż średnia krajowa – już w 2019 roku wynosiło ono 5 007 zł, tymczasem Polacy zarabiali wówczas średnio 4 834 zł brutto. Oferowane w Szczecinie zarobki rosną – w 2019 roku wynosiły one przeciętnie 5 408 zł brutto, a w 2020 roku – 5 695 zł brutto. Choć pensje w Polsce również rosną, w dalszym ciągu są one niższe od szczecińskich wynagrodzeń – Polak zatrudniony na pełen etat w 2020 roku otrzymywał średnio 5 523 zł brutto miesięcznie za swoją pracę.

Sytuację gospodarczą w największym zachodniopomorskim mieście można określić jako dobrą – świadczą o tym nie tylko niska stopa bezrobocia, ale również stosunkowo wysokie pensje oraz duża dostępność ofert pracy. Szczecin to miejsce odpowiednie dla osób, które zamierzają rozwinąć swoją karierę lub planują otworzenie własnej działalności gospodarczej, a działania władz zmierzające do podniesienia jakości życia jego mieszkańców zwiększają atrakcyjność lokalnego rynku pracy dla inwestorów. Wraz z realizowanymi inwestycjami zwiększa się także liczba miejsc pracy dla szczecinian.

Kto zarabia najwięcej w Szczecinie?

Według danych za 2020 rok pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego średnie zarobki w województwie zachodniopomorskim wynosiły wówczas 5 019 zł brutto. Zgodnie z dostępnymi informacjami najwyższe pensje w całym regionie otrzymywali pracownicy sektora informacji i komunikacji – ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło bowiem 7 983 zł brutto.

Zarobki wyższe niż średnia wypłata w regionie osiągały także osoby zatrudnione przy obsłudze rynku nieruchomości (6 341 zł brutto), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (5 370 zł brutto) oraz przemyśle (5 146 zł brutto; średnia wypłata w przetwórstwie przemysłowym wynosiła 5 105 zł brutto, zaś w sektorze dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami i rekultywacji – 5 132 zł brutto).

Kto zarabia najmniej w Szczecinie?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez GUS najniższe zarobki w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku otrzymywali pracownicy związani z zakwaterowaniem i gastronomią – było to 3 782 zł brutto. Poniżej średniej dostawali także mieszkańcy zatrudnieni w działalności wspierającej i administracji (przeciętnie 4 271 zł brutto).

Nieco więcej, choć wciąż mniej od średniej pensji w regionie, otrzymywali pracownicy sektora handlu oraz naprawy pojazdów samochodowych (4 520 zł brutto), budownictwa (4 750 zł brutto) oraz transportu i gospodarki magazynowej (4 773 zł brutto).

Bezrobocie w Szczecinie

Stopa bezrobocia w Szczecinie jest znacznie niższa od ogólnopolskiej średniej. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na koniec 2019 roku bezrobotni stanowili zaledwie 2,4 proc. wszystkich mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym (w tym samym okresie w całej Polsce ich odsetek wynosił 5,2 proc.).

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 doszło do pogorszenia się sytuacji gospodarczej w kraju, w tym w Szczecinie. Jeszcze w styczniu 2020 roku bezrobocie w stolicy województwa zachodniopomorskiego wynosiło 2,6 proc., tymczasem już w czerwcu – 3,4 proc. W listopadzie 2020 roku osiągnęło ono wartość 3,9 proc.

Na początku 2021 roku zaobserwowano ponowny wzrost bezrobocia w Szczecinie – w styczniu kształtowało się ono na poziomie 4,1 proc. Należy jednak nadmienić, że jest to zjawisko normalne dla rynku pracy, które zauważa się w całym kraju, wynikające m.in. z redukcji etatów, wygasania umów na czas określony oraz zakończenia prac sezonowych.

Z dostępnych danych wynika, że w 2021 roku sytuacja na szczecińskim rynku pracy ustabilizowała się, a następnie ulegała stopniowej poprawie – już w czerwcu 2021 roku stopa bezrobocia w Szczecinie spadła do poziomu poniżej 4 proc., w kolejnych miesiącach obserwowano zaś dalszy spadek bezrobocia. W listopadzie 2021 roku osoby zarejestrowane w lokalnym urzędzie pracy stanowiły 3,4 proc. szczecinian w wieku produkcyjnym.W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosiła 7 proc., z kolei w Polsce – 5,4 proc.

Zgodnie z danymi podawanymi przez Powiatowy Urząd Pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2021 roku wynosiła 6 067 (w tym 2 903 kobiety). Prawo do zasiłku posiadało 540 osób (w tym 343 kobiety). Jednocześnie w grudniu 2021 roku do oddziału zgłoszono 2 247 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – to wynik znacznie lepszy od listopadowego (1 746 miejsc), a także ponad dwukrotnie wyższy od liczby miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, które zgłosili pracodawcy w grudniu 2020 roku (wówczas było ich 947).

Wykształcenie

Na koniec 2020 roku największy odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy Szczecina posiadający wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub poniżej. Należy jednak zwrócić uwagę na stosunkowo wysoką liczbę zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół wyższych. Oto liczba osób bezrobotnych według poziomu wykształcenia:

 • podstawowe i gimnazjalne lub poniżej: 1 743,
 • zawodowe lub branżowe: 1 537,
 • ogólnokształcące: 940,
 • średnie zawodowe/branżowe: 1 303,
 • wyższe: 1 654.

Młodzi mieszkańcy stolicy województwa zachodniopomorskiego powinni przeanalizować dostępne kierunki edukacji w Szczecinie i skupić się na tych, które zapewnią im miejsce na lokalnym rynku pracy. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej szczecinianie mogą stać się specjalistami – działa tu kilkadziesiąt szkół ponadpodstawowych, w tym techników i szkół zawodowych, a także kilkanaście uczelni zapewniających możliwość kształcenia w kierunkach związanych z gospodarką morską, teologią, nowymi technologiami, językami, biznesem, sztuką, naukami ścisłymi i nie tylko.

Wiek osób bezrobotnych

Z danych na koniec 2020 roku zebranych przez PUP wynika, że największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 35. do 44. roku życia. Struktura osób bezrobotnych w grudniu 2020 według wieku wyglądała następująco:

 • osoby od 18. do 24. roku życia: 479,
 • osoby od 25. do 34. roku życia: 1 663,
 • osoby od 35. do 44. roku życia: 1 995,
 • osoby od 45. do 54. roku życia: 1 549,
 • osoby od 55. do 59. roku życia: 830,
 • osoby od 60. roku życia: 661.

Wśród wszystkich zarejestrowanych w grudniu 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie osób znalazło się z kolei 909 mieszkańców poniżej 30. roku życia, w tym 335 – poniżej 25. roku życia. Należą oni do grona bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej samej grupy zaliczani są mieszkańcy powyżej 50. roku życia – w PUP zarejestrowanych było 1 935 z nich. Osobom w szczególnej sytuacji na rynku pracy trudniej jest znaleźć pracę w Szczecinie, we wskazanych przypadkach – ze względu na wiek (pracodawcy niechętnie zatrudniają młodych pracowników, gdyż mają oni niewielkie doświadczenie zawodowe, zaś osoby w wieku przedemerytalnym – między innymi z obawy o ich ewentualną wydajność oraz sprawność).

Popularne branże w Szczecinie

GUS podaje, że w 2020 roku na terenie Szczecina pracowało 123 189 osób. Wśród branż, które zatrudniają najwięcej pracowników, należy wymienić sektor przemysłowo-budowlany, a także usługowy (handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja). Pierwsza z wymienionych gałęzi gospodarki zapewniała pracę 23 652 osobom, zaś druga – 38 117 mieszkańcom miasta. Zdecydowanie mniejszym zatrudnieniem charakteryzuje się sektor finansowy (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości – 5 428 pracowników) oraz rolniczy (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 1 413 pracowników). Wykonywaniem pozostałych usług zajmowało się zaś 54 579 mieszkańców Szczecina.

Mężczyźni stanowią większość osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie (niemal 70 proc. pracowników wspomnianego sektora), rolnictwie (więcej niż 51 proc.) oraz handlu i usługach (ponad 53 proc.), tymczasem przewagę kobiet obserwuje się w branży finansowej (to prawie 66 proc. wszystkich jej pracowników) oraz w pozostałych usługach (blisko 68 proc. zatrudnionych).

Osoby zamieszkujące stolicę województwa zachodniopomorskiego, które poszukują zatrudnienia, mogą rozważyć pracę w jednej z najpopularniejszych branż w Szczecinie. Ponadto dobrym pomysłem może być praca w gospodarce morskiej, np. w porcie lub w jednej z firm należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (podstrefa Szczecin) lub Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Szczecin). Praca dostępna jest nie tylko dla wykształconych i doświadczonych specjalistów, ale również dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy w Szczecinie.

Praca w Szczecinie – gdzie szukać?

Największe szanse na znalezienie zatrudnienia w stolicy województwa zachodniopomorskiego mają przedstawiciele zawodów deficytowych. Zgodnie z prognozami “Barometru zawodów” na 2022 rok pracę w Szczecinie znaleźć mogą przede wszystkim:

 • maszyniści,
 • nauczyciele języków obcych i lektorzy,
 • nauczyciele nauczania początkowego,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • nauczyciele przedszkoli,
 • opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych,
 • pracownicy socjalni,
 • ratownicy medyczni.

Niedostateczna liczba kandydatów na wskazane stanowiska wynika między innymi z braku szkół kształcących w określonych kierunkach (np. maszynista), niskich zarobków, trudnej pracy, a w przypadku nauczycieli – oferowanych niepełnych etatów.

Problemy ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy w Szczecinie mogą z kolei napotkać głównie fryzjerzy, kosmetyczki, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, plastycy, dekoratorzy wnętrz, konserwatorzy zabytków, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej, specjaliści technologii żywności i żywienia, socjolodzy oraz specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych.

Wśród dużych firm oraz instytucji, które regularnie zamieszczają oferty pracy w Szczecinie w sieci, a także zgłaszają zapotrzebowanie na kandydatów w miejscowym urzędzie pracy, należy wymienić m.in.:

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie,
 • IQ Metal Sp. z o.o.,
 • Carrefour Polska Sp. z o.o.,
 • Urząd Morski,
 • Polską Żeglugę Morską.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia mogą zdecydować się również na pracę w pobliskich miejscowościach, np. w Goleniowie, Stargardzie lub Kołbaskowie, a także za granicą – w Niemczech.

Szczecin to miasto, które zapewnia mieszkańcom duże możliwości, ciekawą pracę w różnych sektorach i wysokie pensje. Chcąc znaleźć tu pracę, warto przeanalizować zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców w poprzednich latach i popularność poszczególnych sektorów. Następnie kandydat może ułożyć ścieżkę rozwoju, która pozwoli mu osiągnąć cel zawodowy.

 

Martyna Piotrowska, redaktor HR i EB w GoWork.pl