Tomasz Augustyn

Najwięcej zanieczyszczeń pyłowych emitują do atmosfery zakłady działające w Policach, Szczecinku i Szczecinie. W domie pandemii emisja zanieczyszczeń nieco zmalała, w roku 2020 było ich na Pomorzu Zachodnim o 1/10 mniej niż rok wcześniej.

W 2020 r. w województwie zachodniopomorskim z zakładów uznanych za uciążliwe dla środowiska wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych wyniosła 1,7 tys. ton, tj. o 11,5% mniej niż przed rokiem, natomiast zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) – 19,5 tys. ton, tj. o 16,1% mniej. Za szczególnie uciążliwe dla środowiska uznano, tak jak przed rokiem, 113 zakładów. Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych wyniosła 1,7 tys. ton (wobec 1,9 tys. ton w 2019 r.), co stanowiło 7,3% pyłów wyemitowanych w kraju i lokowało województwo na 5. miejscu w Polsce. Przeważająca ilość zanieczyszczeń pyłowych, tj. 43,6% (przed rokiem – 40,3%) pochodziła ze spalania paliw. Najwięcej zanieczyszczeń pyłowych wyemitowały zakłady działające na terenie powiatów: polickiego (29,8%), szczecineckiego (19,4%) i m. Szczecin (12,0%).

Według stanu na koniec 2020 r. urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych posiadały 64 zakłady, tj. 56,6% liczby zakładów uciążliwych dla czystości powietrza. W zainstalowanych urządzeniach zatrzymano 99,8% wytworzonych pyłów, a najwyższe współczynniki redukcji zanieczyszczeń odnotowano w powiatach: gryfińskim (100,0%), białogardzkim i szczecineckim (po 99,9%). W 2020 r. emisja zanieczyszczeń gazowych wyniosła 6756,7 tys. ton (o 8,2% więcej niż w 2019 r.) i stanowiła 3,6% ilości zanieczyszczeń gazowych wyemitowanych w kraju, w tym bez dwutlenku węgla – 19,5 tys. ton (o 16,1% mniej niż przed rokiem). Pod względem wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych województwo lokowało się na 10. miejscu w kraju.

Wśród zanieczyszczeń gazowych najbardziej szkodliwe są tlenki siarki i azotu oraz gazy cieplarniane. Emisja dwutlenku siarki wyniosła 6,6 tys. ton (o 15,8% mniej niż przed rokiem), tlenków azotu, w przeliczeniu na NO2 – 5,9 tys. ton (o 9,5 % mniej), a dwutlenku węgla – 6737,2 tys. ton (o 8,3% więcej). Największą ilość gazowych zanieczyszczeń powietrza wyemitowały zakłady zlokalizowane na terenie powiatów: gryfińskiego (34,1%), m. Szczecin (24,2%) i polickiego (22,4%).

Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych posiadało 11 zakładów, tj. 9,7% liczby zakładów uciążliwych dla czystości powietrza i zatrzymano w nich 69,4% zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) wyemitowanych do atmosfery. Dwutlenek siarki został zatrzymany i zneutralizowany w 80,6% w stosunku do ilości wytworzonej, a tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) – w 52,4%. Najwyższa redukcja zanieczyszczeń gazowych została odnotowana w po[1]wiatach gryfińskim (78,4%) i m. Szczecin (75,7%).

W 2020 r. wytworzono w regionie  4928,0 tys. ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) pochodzących z różnych gałęzi działalności gospodarczej, tj. o 13,4% mniej niż przed rokiem. Na inwestycje oraz środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej przeznaczono w regionie łącznie 640,3 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 13,3% więcej niż przed rokiem. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wielkość nakładów poniesionych na te cele wyniosła 379,31 zł (przed rokiem 333,12 zł). Prawie dwie trzecie wartości nakładów służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej stanowiły środki własne inwestorów; znaczenie w finansowaniu miały także środki z zagranicy i fundusze ekologiczne.