Tomasz Augustyn

Sejmik uchwalił budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok. Dochody województwa wyniosą prawie 1,35 mld zł, a wydatki ponad 1,5 mld  zł, deficyt to 207 mln zł.

Dochody województwa wyniosą prawie 1,35 mld zł. Ich podstawowym źródłem dochodów będą dotacje celowe i płatności z UE  (491 mln zł), udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT – 309 mln zł) oraz subwencja ogólna (328 mln zł). Pozostałe dochody, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody jednostek budżetowych wyniosą 221 mln zł.

Przyszłoroczne wydatki województwa wyniosą ponad 1,5 mld  zł, z czego 54,4% przypadnie na wydatki majątkowe. Dominują w nich projekty inwestycyjne stanowiące 47,8 %, które są ujęte w wieloletniej  prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa (434 mln zł), w ramach której sfinansowana zostanie przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego. Ponadto istotnymi zadaniami będą te wykorzystujące eurofundusze w ramach dotychczasowej perspektywy 2014-2020 oraz nowej perspektywy (2021- 2027). Wśród nich kosztochłonne i ważne pozycje stanowią m.in. konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 62 mln zł), budowa sieci tras rowerowych (z wydatkami bieżącymi 69 mln zł), rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego (98 mln zł), powstanie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 40 mln zł), kontynuacja usługi zachodniopomorskiego e-Zdrowia (wraz z wydatkami bieżącymi 34 mln zł), budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego (14 mln zł) oraz modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (12 mln zł).

Kwota 688 mln zł czyli ponad 44,2% uchwalonego budżetu przypadnie na transport i infrastrukturę. Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich pochłonie 350 mln zł, a dotacja na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wyniesie 116 mln zł. Samorząd zamierza wydać 283 mln (18,2% kwoty budżetu) na kulturę, sport i turystykę, kolejne 15% na administrację, w tym Pomoc Techniczną RPO  WZ 2014-2020 oraz bezpieczeństwo publiczne (razem 230 mln zł). Na działania związane z ochroną zdrowia, wojewódzkimi programami polityki społecznej, w tym pomocą społeczną i rodziną przeznaczono w budżecie 122 mln zł (7,8%), a na politykę rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości – 59 mln zł (3,8%). Wydatki na edukację i opiekę wychowawczą wyniosą 24 mln zł (1,6%), natomiast zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska wraz z zadaniami parków krajobrazowych zaplanowane zostały na poziomie 15 mln zł (0,9%).

Bilansowo budżet województwa na rok 2022 zamknie się deficytem 207 mln zł (co stanowi 15,3% dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty wolnymi środkami pozostałymi na koniec 2021 r. na rachunkach bankowych Województwa (po dokonaniu rozliczenia budżetu) oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2022 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jst, zaplanowana została na poziomie blisko 265 mln zł. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2022 roku zamknie się kwotą 465 mln zł, stanowiącą  34,5% dochodów budżetu planowanych na przyszły rok.