Andrzej Pieśla

W związku ze wzrostem cen energii i podnoszeniem standardów środowiskowych kondycja ciepłownictwa w Polsce coraz bardziej budzi zainteresowanie. Na Pomorzu Zachodnim wciąż oparte jest ono przede wszystkim na węglu.

Na koniec roku 2019 blisko 400 podmiotów w Polsce posiadało koncesje na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła jest zróżnicowany pod względem terytorialnym. Województwo zachodniopomorskie należy do regionów, które w ogromnej opierze opierają produkcję ciepła na paliwach węglowych. Mały udział w tym miksie mają w regionie paliwa pozyskiwane z OFE, których region w skali kraju jest czołowym producentem. W małym stopniu wykorzystywany jest tez gaz, który w nieodległym województwie lubuskim odpowiada za wytworzenie ponad 90 % ciepła, a w dużo większym stopniu jest też wykorzystywany przez ciepłownie w województwie pomorskim. Znaczne ilości gazu ziemnego do produkcji ciepła zużywane są również w województwie podkarpackim. Z kolei znaczący udział źródeł odnawialnych w produkcji ciepła ma miejsce w trzech województwach – kujawsko-pomorskim, podlaskim i pomorskim. W ostatnich latach największe zróżnicowanie paliw zużywanych do produkcji ciepła obserwuje się w województwie mazowieckim.

Średnia cena ciepła sprzedawanego ze wszystkich koncesjonowanych źródeł wytwarzających ciepło w 2019 r. wyniosła 40,97 zł/GJ. Tym samym wzrosła o 5,8 proc. w stosunku do ceny w 2018 r. (38,72 zł/GJ). Zdecydowanie niższe niż ceny ciepła ze źródeł pozostałych – średnio o 21,9 proc. – były ceny ciepła ze źródeł wytwarzających ciepło w kogeneracji. Na Pomorzu Zachodnim różnice w cenie oscylowały w okolicy średniej krajowej. W dziesięciu województwach różnica ta zdecydowanie przewyższała 20 %, a największe różnice zanotowano w województwie mazowieckim (40,9 %) i świętokrzyskim (36,3 %). Tylko w województwie warmińsko- mazurskim i wielkopolskim ceny ciepła ze źródeł pracujących w kogeneracji były wyższe od cen ciepła z pozostałych źródeł.

W wojewodztwie zachodniopomorskim w małym stopniu rosły w ostatnich latach stawki opłat za usługi przysyłowe. W relacji rok do roku w okresie 2018 – 2019 był to wzrost o 0,9 % (wobec 5,6 % w województwie kujawsko – pomorskim i średniej dla Polski wynoszącej 3,5 %), w cenach za GJ między rokiem 2017 a 2018 wzrost stawek wyniósł 54 grosze przy wzroście średnio o 1 złoty i 4 grosze w skali kraju.