Tomasz Augustyn

Województwo zachodniopomorskie należy do najszybciej starzejących się regionów. W ciągu ostatnich 15 lat odsetek osób starszych zwiększył się tu o ponad 10 procent.

Liczba osób w wieku senioralnym jest istotnie zróżnicowana w układzie regionalnym, co jest przede wszystkim konsekwencją dysproporcji ogólnej liczby ludności w poszczególnych województwach. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku ponad jedna czwarta (26,4%) seniorów zamieszkiwała dwa województwa, tj. mazowieckie oraz śląskie. W województwie o najmniejszej liczbie osób starszych – lubuskim, mieszkało 2,6% ogólnej liczby osób starszych.

W województwie zachodniopomorskim mieszkało w 2020 roku 453 tysiące osób w wieku 60 lat i starszych. Najwyższym odsetkiem osób w wieku 60 lat i więcej charakteryzowało się województwo łódzkie (28,0%), natomiast najniższym – małopolskie (z udziałem wynoszącym 23,8%). Pomorze Zachodnie z wartością wskaźnika wynoszącą 26,8 należało do regionów o najstarszej populacji. Ponadto w województwie zachodniopomorskim od roku 2005 odsetek osób starszych zwiększył się najbardziej (wzrost o 11,2 p. proc.), a najmniejszy był on w województwach mazowieckiem i małopolskim (o 6,5 p. proc.).

Spadek liczby ludności ogółem i wzrost liczby ludności w wieku senioralnym skutkuje wzrostem wskaźnika obciążenia demograficznego osobami starszymi (liczby osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku od 15 do 64 lat). W skali kraju wskaźnik ten ukształtował się w 2020 roku na poziomie 28,2. Na Pomorzu Zachodnim jego wartość była zbliżona (28,9), najwyższe obciążenie demograficzne osobami starszymi zanotowano w województwie łódzkim (31,8), podczas gdy w województwie warmińsko-mazurskim było on najniższe i wynosiło 25,5. Z kolei najwyższym współczynnikiem feminizacji populacji osób w wieku 60 lat i więcej charakteryzowało się województwo łódzkie, w którym wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 148 (w grupie wieku 60 lat i więcej na 100 mężczyzn przypadało 148 kobiet), natomiast najniższym województwo pomorskie i podkarpackie ze wskaźnikiem na poziomie 134. Na Pomorzu Zachodnim współczynnik feminizacji populacji osób w wieku 60 lat i więcej również był bardzo niski, wynosił 135.

Poziom współczynnika zgonów zróżnicowany jest również w zależności od miejsca zamieszkania. Zauważalna jest wyższa umieralność wśród seniorów zamieszkałych na wsi w stosunku do mieszkańców miast. Sytuacja taka występuje we wszystkich grupach wieku. W przypadku populacji osób starszych, na wsi w 2020 roku na każde 1000 mieszkańców w wieku 60 lat i więcej zmarło ponad 45 osób, podczas gdy wskaźnik ten dla populacji seniorów mieszkających w miastach osiągnął wartość 40,5. W ujęciu regionalnym, podobnie jak w roku poprzednim, najwyższy poziom współczynnika zgonów wśród osób starszych obserwowany był w województwie łódzkim. W 2020 roku wyniósł on 45,0. Najniższym natężeniem zgonów osób w wieku 60 lat i więcej charakteryzowało się natomiast województwo pomorskie ze wskaźnikiem na poziomie 39,4, niewiele wyższy był w województwie zachodniopomorskim (40,1).

Na koniec 2020 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 roku wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.