Tomasz Augustyn

Czego chcą młodzi Niemcy? To pytanie istotne dla nas – ich bezpośrednich sąsiadów – a także dla wszystkich Europejczyków, gdy Berlin przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Pytanie postawili analitycy Friends of Europe. Zwrócili uwagę na młode pokolenie w kraju, który dziś, przejmując unijne stery, staje przed wieloma wyzwaniami, wyznaczając kurs na przyszłość wspólnoty europejskiej, a na co dzień pozostaje jej głównym motorem. To ostatnie nie ulegnie zmianie w styczniu 2021 roku, gdy kontynent wkroczy w nową dekadę.

Analiza opiera się na wnioskach serię internetowych grup fokusowych ze 100 młodymi Niemcami na temat najważniejszych dla nich kwestii i tego, czego oczekują od swoich polityków. Była ona elementem debaty na temat europejskiej platformy obywatelskiej. Wyniki pokazują, że choć młodzi Niemcy chcą „więcej Europy”, wyrażają wysoki poziom niezadowolenia ze stanu środowiska, polityki dotyczącej uchodźców i dystrybucji bogactwa w społeczeństwie. Formułują oni 10 najważniejszych zadań dla unijnych i krajowych decydentów to:

– „Walczcie mocniej o zmiany klimatu”. Młodzi Europejczycy w Niemczech wzywają polityków do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w celu złagodzenia niszczycielskich konsekwencji zmian klimatu. Wzywają Komisję Europejską do dalszego koncentrowania się na ożywieniu gospodarczym.

– „Rozwijajcie politykę migracyjną z humanitaryzmem i wartościami europejskimi w sercu”. Młodzi Niemcy są sfrustrowani niezdolnością UE do opracowania wspólnej polityki azylowej i uchodźczej. Oczekują bardziej ludzkiego podejścia i gotowości do rozwiązania tego problemu.

– „Promujcie wzrost gospodarczy, ale nie za wszelką cenę”. Młodzi Niemcy chcą przemyśleć sposób, w jaki tworzymy i przypisujemy wartość. Chcą zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który pozostaje w harmonii z ochroną środowiska.

– „Wspierać bardziej demokratyczną Unię Europejską, wzmacniając rolę Parlamentu Europejskiego”. Reputacja UE wśród młodych Niemców polega na tym, że postrzegają jej struktury jako niewystarczająco demokratyczne i przejrzyste. Można temu zaradzić poprzez silniejszą rolę Parlamentu Europejskiego i większy szacunek dla procesu wyznaczania spitzenkandidaten w przyszłych wyborach europejskich.

– „Zaakceptujcie szczególną odpowiedzialność Niemiec w Europie”. Młodzi Niemcy uważają, że ze względów historycznych i ekonomicznych Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność w ramach projektu europejskiego. Oczekują, że rząd niemiecki będzie odgrywał bardziej znaczącą, proeuropejską rolę w prowadzeniu innych krajów UE w kierunku głębszej solidarności.

– „Bądźmy światowym pionierem uczciwej współpracy międzynarodowej”. Młodzi Niemcy oczekują, że Unia Europejska będzie odgrywać pionierską i wzorową rolę w realizacji uczciwej współpracy międzynarodowej.

– „Okazujmy większą solidarność”. Zbyt często Unia wydaje się być podzielona. Młodzi Niemcy chcieliby zobaczyć zjednoczoną Europę, w której państwa członkowskie solidaryzują się ze sobą oraz ze społecznościami na całym świecie.

– „Zachęcajmy do swobody podróżowania i wyboru miejsca życia”. Młodzi Niemcy uważają łatwość podróżowania i osiedlania się w Unii za podstawowe prawo człowieka przyznane im przez Unię Europejską. Ich zdaniem programy zachęcające do mobilności powinny zostać rozszerzone.

– „Poprawmy wizerunku UE w państwach członkowskich”. Młodzi Niemcy uważają, że Unia nie komunikuje w odpowiedni sposób zalet członkostwa. Idea wspólnoty powinna być wszystkim lepiej wyjaśniona i lepiej broniona przed krytykami.

– „Przywróćcie wiarygodność poprzez uczciwą politykę”. Młodzi Niemcy zdecydowanie krytykują sposób prowadzenia polityki i wątpią, czy politycy rzeczywiście przejmują się ich obawami. Tę lukę w wiarygodności należy pilnie przezwycieżyć.

Debata o Europie to inicjatywa think tanku Friends of Europe. Niemiecka edycja platformy, działająca od 2017 roku, zgromadziła ponad 330 tysięcy (głównie młodych) obywateli. Wyniki badania zostały przedstawione w raporcie „Czego niemiecka młodzież chce od Europy?”. Na potrzeby tego raportu wywiadów w grupach fokusowych w lutym i marcu br. udzieliło ponad 100 osób w wieku od 18 do 35 lat z całych Niemiec.

Raport (w języku niemieckim) dostępny jest pod adresem: https://www.debatingeurope.eu/wp-content/uploads/2020/06/JungeForderungenEU-1.pdf