Tomasz Augustyn

Obywatele mają prawo oczekiwać od samorządu wspierania społeczeństwa odpornego, demokratycznego, spójnego, zrównoważonego i cyfrowego. Takie są priorytety Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy na najbliższe lata.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities, CLRAE) to jedna ze struktur działających  w otoczeniu instytucji unijnych powołanych dla wspierania współpracy i reprezentowania środowisk, które w Brukseli i Strasburgu pragną być reprezentowane forsując swoje interesy. Jest on organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Od 1994 r. jest organem stałym, zbierającym się dwa razy do roku na sesjach w Strasburgu. Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.

Na 40. sesji która odbyła się 23-24 marca 2021 roku, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych przyjął priorytety na najbliższe pięć lat. Uwzględniają one ramy strategiczne Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz priorytety państw członkowskich i kładą nacisk na zrównoważenie środowiskowe i społeczne, rewolucję cyfrową, a także zaangażowanie obywateli w demokrację. W myśl przyjętych postanowień władze lokalne i regionalne będą miały swój wkład w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez promowanie społeczeństw:

– odpornych: skuteczne reakcje na kryzys zdrowia publicznego;

– demokratycznych: jakość demokracji przedstawicielskiej i partycypacji obywatelskiej;

– spójnych: zmniejszanie nierówności;

– zrównoważonych: kwestie środowiskowe i działania w dziedzinie klimatu;

– cyfrowych: cyfryzacja i sztuczna inteligencja w kontekście lokalnym.

Podejmujące aktywność w przestrzeni publicznej mieszkańcy i organizacje reprezentujące interesy obywateli mogą oczekiwać, że przyjęte priorytety znajdą faktycznie swoje miejsce w bieżącej działalności samorządów i władz lokalnych.

Członkowie Kongresu uznali ważną rolę władz lokalnych i regionalnych w pokryzysowej odbudowie i podkreślili, że przestrzeganie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jest niezbędne dla ochrony demokracji lokalnej i odporności samorządu lokalnego. Kongres przyjął także rekomendację dotyczącą swojego budżetu, wzywającą do zapewnienia środków współmiernych do jego statutowych misji i roli. Współsprawozdawcy Anna Magyar (Węgry, PPE / CCE) i Barbara Toce (Włochy, SOC / G / PD) wyrazili zaniepokojenie stałym zmniejszaniem się zasobów Kongresu oraz potrzebą posiadania zasobów niezbędnych do realizacji priorytetów.