Tomasz Augustyn

Zarówno kondycja ekonomiczna kraju po ataku pandemii oceniana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak i stan gospodarki regionu pozwalają przynajmniej z ostrożnym optymizmem spojrzeć na rozpoczęty rok.

Polska gospodarka należy do tych w europejskim gronie, które zawirowania ostatnich miesięcy przeszły stosunkowo łagodnie. To z pewnością efekt jej wciąż nieco peryferyjnego charakteru, braku zależności od nielicznych, mocno rozbudowanych sektorów, ale także skutecznej, punktowej interwencji. Trudno jednoznacznie ocenić, z jaka dynamika Polska, Europa i świat będą wychodziły z wirażu, ale przynajmniej punkt startu nie jest najgorszy. W tym kontekście także specyfika województwa zachodniopomorskiego, gdzie nie ma dziś jednego dominującego i mocno uzależniającego sektora gospodarczego przyczyniła się do złagodzenia skali i zasięgu zapaści.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki i jej przygotowanie do okresu ożywienia. To wnioski z corocznego przeglądu realizowanego w ramach artykułu IV Umowy o MFW. Instytucja stwierdza, że szybka i właściwa polityka luzowania pieniężnego prowadzona przez Narodowy Bank Polski pomogła zmniejszyć negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy. W 2020 roku Polska doświadczyła jednej z najlżejszych recesji wśród państw Unii Europejskiej, ze spadkiem Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4% w 2020 roku MFW przewiduje, że od II kw. 2021 roku nastąpi odbicie gospodarki wraz z poprawą dostępności szczepionki przeciwko COVID-19. Wolniejsze tempo wzrostu w I kw. 2021 roku ograniczy wzrost PKB w 2021 roku do 2,7%. Inflacja bazowa, która pod koniec 2020 roku znajdowała się powyżej zakresu referencyjnego i wyniosła 3,6%, zdaniem analityków MFW spadnie na koniec 2021 roku do 1,9% (średniorocznie do 2,5%). Fundusz ocenia, że podwyższona inflacja na koniec 2020 roku była częściowo spowodowana jednorazowymi czynnikami, takimi jak wyższe ceny usług bliskiego kontaktu i opłat bankowych. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpi w 2022 roku. W ocenie instytucji, odporność sektora przedsiębiorstw i rynku pracy przy mocnym wsparciu działań antykryzysowych rządu i NBP powinny wzmocnić silne odbicie gospodarcze w Polsce.

Pozytywną ocenę Funduszu zyskało poluzowanie przez Narodowy Bank Polski kursu polityki pieniężnej, skutecznie dopełniające działania w sferze fiskalnej, co zmniejszyło negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy. Prowadzony przez NBP program skupu aktywów (PSA) był właściwie komunikowany i spełnił zadeklarowane cele zaopatrzenia rynków obligacji skarbowych w płynność oraz wzmocnienia transmisji polityki pieniężnej. MFW rekomenduje utrzymanie akomodacyjnego kurs polityki pieniężnej NBP do czasu utrwalenia się ożywienia gospodarczego. Jest to uzasadnione wysoką niepewnością co do przewidywanego wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji.

Ten obraz koresponduje ze stanem gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Jej podstawowe parametry określone przez Główny Urząd Statystyczny na koniec roku budzą ostrożny optymizm. Produkcja sprzedana przemysłu w regionie po głębokim kwietniowym załamaniu wróciła na ścieżkę wzrostu. Na koniec roku osiągnęła wartość 4840,9 mln zł i była wyższa (w cenach stałych) niż w analogicznym miesiącu 2019 roku o 48,7% (w grudniu 2019 roku zanotowano wzrost o 0,9% w skali roku), a w porównaniu z poprzednim miesiącem wystąpił wzrost o 25,0%. W grudniu 2020 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, zwiększyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 4,6%) oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 133,9%). Zmniejszyła się natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 12,8%). W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku prawie we wszystkich portach województwa odnotowano Spadek obrotów ładunkowych: w Kołobrzegu (o 48,7%), Darłowie (o 31,8%), Świnoujściu (5,3%), Policach (o 1,9%). W największym porcie Szczecinie pozostały one jednak na podobnym poziomie w odniesieniu do 2019 roku.