Tomasz Augustyn

Nakłady na ochronę środowiska na Pomorzu Zachodnim pochodzą w największym stopniu ze środków własnych gmin i przedsiębiorstw. W roku 2020 poniosły one z tego tytułu wydatki rzędu ponad 350 milionów złotych.

Ogółem nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2020 wyniosły 543,6 milionów złotych. Nakłady gmin i przedsiębiorstw ze środków własnych stanowiły 65% tej kwoty, 17% pochodziło z zagranicy, 13% stanowiło wkład funduszy ekologicznych (w formie pożyczek, kredytów i dotacji), 3% z budżetu centralnego. Wkład budżetu województwa w finansowanie nakładów stanowił nieco ponad 0,1% przy średniej dla kraju wynoszącej 0,5%.

Struktura nakładów w regionie była w roku 2020 zbliżona do średniej krajowej, przy czym zwiększony w stosunku do innych województw poziom zaangażowania środków własnych przedsiębiorstw i gmin stanowił w niej największą odmienność. Jedynie w województwie wielkopolskim to zaangażowanie było większe, tam z kolei środki pochodzące z zagranicy były o analogiczne 6 punktów procentowych mniejsze w stosunku do Pomorza Zachodniego.

Udział procentowy środków własnych przedsiębiorstw i gmin w ogóle nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w roku 2020

Źródło: opracowanie własne według danych GUS

Struktura grup inwestorów w ochronę środowiska od kilku lat nie zmienia się. Głównym inwestorem są przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. W 2020 r. wartość nakładów na ochronę środowiska w grupie przedsiębiorstw wyniosła 7,3 mld zł. Gminy wydały 3,2 mld zł, a jednostki budżetowe 0,9 mld zł. W 2020 r. w większości województw głównym inwestorem także były przedsiębiorstwa, następnie gminy i jednostki budżetowe.

Procentowy udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska według grup inwestorów i województw w 2020

Źródło: opracowanie własne według danych GUS

Nakłady na środki trwałe w roku 2020 stanowiły 15% ogółu wydatków na ochronę środowiska w skali kraju. Ponadto 68% przypadało na wydatki gospodarstw domowych, a 17% pochłonęły koszty bieżące.