Andrzej Pieśla

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim oceniana jest pesymistycznie przez przedsiębiorców badanych przez Urząd Statystyczny. We wszystkich badanych obszarach w kwietniu oceniali ją gorzej niż marcu. Większość przedsiębiorstw doświadcza zatorów finansowych i przewiduje znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych. Z miesiąca na miesiąc rośnie przeświadczenie o negatywnym wpływie kryzysu na kondycję firm.  

Raport GUS przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.

Przedsiębiorcy udzielali odpowiedzi w okresie od 1 do 10 kwietnia br. We wszystkich badanych obszarach oceniają koniunkturę gorzej niż marcu br. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowywane jest pogorszenie składowej „diagnostycznej” i „prognostycznej” we wszystkich obszarach. Spadki dla oczekiwań są głębsze. Wyjątkiem są przedsiębiorcy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, gdzie pogorszenie oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ich podmiotu są podobne oraz są przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie pogorszenie oceny bieżącej sytuacji ich podmiotu jest głębsze niż przyszłej sytuacji ich podmiotu. W sekcji przetwórstwo przemysłowe wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 44,6, tj. niższym niż w marcu br. (plus 5,8).

Przedsiębiorców pytano także o wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą. W marcu poważne skutki pandemii dla prowadzonej przez firmy działalności gospodarczej prognozowało 36 % ankietowanych z sekcji budownictwo, w kwietniu – już 58,5 % zarazem odsetek wskazań mówiących o zagrożeniu dla stabilności firmy wzrósł z 5,7 do 19 %. W przypadku tego samego pytania odsetek przedsiębiorców z obszaru przetwórstwa przemysłowego, którzy widzieli poważne negatywne skutki pandemii, od marca do kwietnia wzrósł z 27,8 do 46,7 %, zaś przewidujących zagrożenie dla stabilności firmy – z 5,7 do 17,5 %. Największe zaniepokojenie wyrażają szefowie firm handlowych, wśród których zagrożenie dla stabilności firmy w wyniku pandemii w kwietniu widziało 41,3 % pytanych i przedstawiciele sektora usług (37,3% pytanych).

Zatorów płatniczych doświadczyły w kwietniu wszystkie kategorie firm, przede wszystkim przedsiębiorstwa z obszaru przetwórstwa przemysłowego (43,8 % – zatorów nieznacznych, 39,5 %– poważnych, a 8,3 % – zagrażających stabilności firmy) oraz handlu hurtowego (22,4 % ankietowanych mówi o zatorach zagrażających stabilności, , 30,7 % o poważnych, 39,6 % o nieznacznych). Przewidywany poziomu inwestycji firm w 2020 r. w odniesieniu do pierwotnych zamierzeń z początku roku w przypadku sektora handlu hurtowego zmniejszył się o 20,3 %, w przetwórstwie przemysłowym – o 26,8 %, w budownictwie – o 32,6 %, w usługach – o 45,1 %, a w handlu detalicznym – o 47,7 %.

Wyniki badania dostępne są pod adresem: https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-kwietniu-2020-r-,2,93.html