Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w skali miesiąca, po niewielkim wzroście w styczniu i lutym br. Wzrost zatrudnienia w skali roku był słabszy od obserwowanego w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego nieco obniżyła się w porównaniu z końcem lutego br. i była niższa od notowanej przed rokiem. Mniejszy niż w poprzednim miesiącu i marcu ub. roku był napływ do bezrobocia rejestrowanego oraz liczba osób wykreślonych z rejestru. Zarówno w skali miesiąca, jak i roku znacznie spadła liczba ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy. Utrzymał się wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych i realnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw; tempo wzrostu w skali roku było słabsze niż w styczniu i lutym br.

Przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach gospodarki oceniają koniunkturę najgorzej w historii badania. Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty działające w zakresie zakwaterowania i gastronomii (gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosi minus 70).
Negatywnych skutków pandemii COVID-19, zagrażających stabilności firmy, najbardziej obawiają się podmioty z branży zakwaterowania i gastronomia. Największy udział podmiotów zgłaszających poważne obawy o stabilność działalności jest obserwowany w przetwórstwie przemysłowym i handlu hurtowym. Poważnych zatorów płatniczych spodziewają się głównie szefowie firm działających w handlu hurtowym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej, natomiast zatorów zagrażających stabilności firmy – podmioty zakwaterowania i gastronomii. Wdrożenie działań mających zapobiec skutkom pandemii, silnie wpływających na działalność jednostki, najczęściej deklarują firmy przetwórstwa przemysłowego oraz zakwaterowania i gastronomii.