Tomasz Augustyn

Przygotowywane są zmian unijnych zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Komisja Europejska zbiera uwagi na temat złożonych propozycji.

W odniesieniu do rybołówstwa i akwakultury dotyczą one m.in. wprowadzenie nowych kategorii pomocy, które Komisja będzie oceniać na podstawie wytycznych, np.: pomocy na zapobieganie porażeniu przez inwazyjne gatunki obce, ich kontrolę i zwalczanie, na zapobieganie nowo występującym chorobom oraz ich kontrolę i zwalczanie, a także pomocy na wyrównanie szkód spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt (chyba że są objęte wyłączeniem grupowym). Ponadto w proponowanym projekcie wytycznych doprecyzowano i uproszczono zasady w wielu obszarach, np. w odniesieniu do pomocy na odnowienie floty rybackiej w regionach najbardziej oddalonych. Ma to zwiększyć czytelność regulacji, a tym samym ułatwić ich stosowanie. Komisja proponuje także aktualizację maksymalnych łącznych kwot pomocy de minimis, które mogą zostać przyznane przez państwo członkowskie na podstawie nowszych danych sektorowych.

Zmiany mają zagwarantować, że unijne przepisy w zakresie pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa będą dostosowane do potrzeb zielonej transformacji. Nowe regulacje w założeniu ułatwią i przyśpieszą udzielanie finansowania przez państwa członkowskie, bez powodowania nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 13 marca 2022 r. Przyjęcie zmienionych przepisów jest planowane na koniec roku.