Andrzej Pieśla

PKP PLK rozpoczęły nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Według szacunków, na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld złotych do 2028 roku. Wstępnie wytypowano 20 projektów, żaden z nich nie dotyczy Pomorza Zachodniego. Z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus wprowadza nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. Program zakłada trzy komponenty: inwestycyjny, organizacji przewozów i chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją. Realizatorem programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Działania mają prowadzić samorządy, łączące się w zależności od przebiegu inwestycji w większe grupy, we współpracy z PLK. Program zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach np. Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 Program pozwoli na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji pozwalających m.in. na usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym, racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

Według założeń programu 85 % wartości zaplanowanych inwetycji będzie finansowało państwo poprzez realizatora zadania – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Jego łączna wartość jest szacowana na 6,5 miliard złotych. Wstępnie do objęcia nim zostało wytypowanych 20 projektów w całym kraju. Według deklaracji rządu, jest otwarty dla koncepcji kolejnych przedsięwzięć. Z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej. Zgodnie z założeniami projektu nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z ośrodkami wojewódzkimi.

Inwestycje wytypowane do objęcia pierwszą edycją programu Kolej Plus

Źródło: PKP Polskie Line Kolejowe

Wnioski w ramach programu samorządy mogą składać do 26 sierpnia tego roku. Potem nastąpi wstępna kwalifikacja do programu, po której samorządy będą miały rok na przygotowanie wstępnych koncepcji – z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. W ciągu kolejnych trzech miesięcy PLK przygotują ostateczną listę projektów – do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu. Prace budowlane mogą się zacząć w latach 2023-2024. Cały program jest przewidziany do 2028 roku, do tego czasu powinny zakończyć się prace w całej Polsce.