Andrzej Pieśla

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu.

Przeciętne zatrudnienie w marcu br. w sektorze przedsiębiorstw było niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku oraz wyższe w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Stopa bezrobocia rejestrowanego (8,6%) ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego przed rokiem oraz w poprzednim miesiącu. Zatrudnienie najbardziej wzrosło w transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,8%), poza tym w górnictwie i wydobywaniu (o 3,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,3%), do[1]stawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (o 2,7%) oraz informacji i komunikacji (o 0,9%). Spadek natomiast wystąpił m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,0%), w administrowaniu i działalności wspierającej (4,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,3%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 3,0%), w przetwórstwie przemysłowym (o 2,1%) oraz w budownictwie (o 1,3%). W kraju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (6330,3 tys. osób) zmniejszyło się w ujęciu rocznym o 1,3% (w marcu 2020 roku odnotowano wzrost o 0,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego). Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym na Pomorzu Zachodnim był wyższy niż w skali kraju i wyniósł 9,6%.

Do powiatów województwa zachodniopomorskiego o najwyższej stopie bezrobocia w marcu należały: białogardzki (16,6%, wobec 17,5% w marcu 2020 roku), choszczeński (17,9%, wobec 16,3%), łobeski (18,4%, wobec 18,9%), szczecinecki (16,5%, wobec 15,0%) oraz kamieński (16,3%, wobec 15,1%), a o najniższej – m. Szczecin (4,1%, wobec 2,7% w marcu 2020 roku), powiat policki (5,1%, wobec 4,1%), powiat kołobrzeski (5,9%, wobec 1,8%), m. Świnoujście (6,4%, wobec 4,1%), m. Koszalin (6,5%, wobec 4,9%) i powiat goleniowski (7,1%, wobec 5,3%).

Według stanu na koniec marca w rejestrze REGON 33,0 tys. podmiotów miało zawieszoną działalność, tj. o 0,3% mniej niż przed miesiącem. W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja handel hurtowy oraz budownictwo, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz handel detaliczny, gdzie oceny spadły. W marcu obroty ładunkowe w portach morskich województwa zachodniopomorskiego wyniosły 2715,2 tys. ton i były większe niż w lutym o 13,7% i wyższe niż w marcu ub. roku o 12,6%. Obroty portów województwa zachodniopomorskiego stanowiły 31,4% obrotów krajowych, które w marcu br. osiągnęły poziom 8649,7 tys. ton i były o 11,5% większe niż miesiąc wcześniej i o 15,3% większe niż w marcu ub. roku. W okresie styczeń-marzec br. obroty ładunkowe portów morskich województwa zachodniopomorskiego wyniosły 7517,1 tys. ton (stanowiły 30,6% obrotów ładunkowych polskich portów) i były o 9,6% większe niż w tym samym okresie ub.r. Wzrost obrotów nastąpił w większości kategorii ładunków, tj.: ładunkach tocznych niesamobieżnych (o 19,7%), masowych suchych (o 18,5%, w tym wzrost obrotów rudy i złomu o 98,7%), ładunkach tocznych samobieżnych (o 8,2%), masowych ciekłych (2,3%, w tym obroty gazu ciekłego zmniejszyły się o 22,9%, a produkty z ropy naftowej o 34,9%) i pozostałych ładunkach drobnicowych (o 0,8%), natomiast spadek odnotowano w kontenerach dużych (o 13,4%).

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących) w marcu 2021 r. osiągnęła wartość 4598,4 mln zł i była wyższa (w cenach stałych) niż w analogicznym miesiącu 2020 roku o 23,1% (w marcu 2020 roku zanotowano spadek o 1,1% w skali roku), a w porównaniu z poprzednim miesiącem wystąpił wzrost o 29,0%. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) była wyższa niż przed rokiem (o 17,6%, wobec wzrostu o 32,3% w 2020 roku) i wyższa w stosunku do lutego br. (o 34,2%).

Na rynku rolnym w marcu 2021 r. przeciętne ceny skupu produktów roślinnych i zwierzęcych wzrosły w stosunku do lutego. W porównaniu z marcem 2020 roku odnotowano wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych, oprócz cen skupu ziemniaków i żywca wieprzowego. Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku oraz poprzednim miesiącem. Odnotowano także wzrost produkcji budowlano-montażowej zarówno w skali roku, jak również w porównaniu z lutym. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania, liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz budowę których rozpoczęto była wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń[1]marzec br. była większa niż w analogicznym okresie ub. roku.  Odnotowano spadek sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych była wyższa niż w marcu ub. roku.

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja handel hurtowy oraz budownictwo, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz handel detaliczny, gdzie oceny spadły.