Tomasz Augustyn

Warszawa jest liderem w Polsce pod względem walorów turystycznych. W województwie zachodniopomorskim najwyższe lokaty zajmuje powiat kołobrzeski.

Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę „Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu”. Celem badania jest zmierzenie walorów turystycznych w powiatach z uwzględnieniem ich otoczenia, z wykorzystaniem nowatorskiej metody pozwalającej na analizę wieloaspektową dla obszarów wyznaczonych w oparciu o jednolite kryteria. Dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu wykorzystane zostały informacje o walorach kulturowych, środowiskowych, bazy turystycznej (stymulanty) i czynnikach destymulujących (związanych z zanieczyszczeniem środowiska i przestępczością) nie tylko na terenie danej jednostki terytorialnej, ale również w sąsiednich, z wykorzystaniem malejącej funkcji odległości. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie tych miejsc w Polsce, w których występuję koncentracja wysokich walorów turystycznych z uwzględnieniem różnych składników.

Wskaźnik walorów turystycznych uwzględniający otoczenie i poprawkę transgraniczną według grup kwintylowych16 (decylowych i półdecylowych dla górnego krańca rozkładu).

W opracowaniu dla każdego powiatu oraz miasta na prawach powiatu wyznaczone zostały wartości wskaźnika walorów turystycznych (WaT). Wskaźnik ten jest oparty na różnorodnych miarach cząstkowych i dziedzinowych, dzięki którym uwzględnione zostały składniki kulturowe, środowiskowe, związane z infrastrukturą turystyczną (stymulanty) oraz zanieczyszczeniem środowiska i przestępczością (destymulanty), które mają wpływ na walory turystyczne. Wyniki opracowania pokazują, że wśród jednostek terytorialnych o najwyższych wartościach wskaźnika walorów turystycznych są zarówno największe miasta o bogatych walorach kulturowych, jak i powiaty o wyjątkowych walorach środowiskowych z terenów górskich, nadmorskich lub obszarów pojezierzy. Czynnikiem silnie wpływającym na wartość walorów turystycznych jest występowanie zasobów uzdrowiskowych, które przekładają się na całoroczny ruch turystyczny.

2021 był pierwszym rokiem stopniowego odradzania się aktywności turystycznej po ograniczeniach spowodowanych pandemią COVID-19, a jeszcze przed pełnoskalową wojną na Ukrainie. Dlatego w pracy eksperymentalnej poświęconej walorom turystycznym w powiatach i ich otoczeniu dokonano obliczeń dla roku 2021. Z opracowania wynika, że zdecydowanym liderem pod względem walorów turystycznych z wartością wskaźnika walorów turystycznych (WaT) równą 63,5 jest Warszawa. Kolejne miejsce zajmuje powiat nowosądecki z wartością WaT równą 57,5, a kolejne trzy lokaty z podobnym wynikiem (z przedziału 51–54) – Kraków oraz powiaty kłodzki i nowotarski. Wśród powiatów województwa zachodniopomorskiego najwyżej klasyfikowane są powiaty kołobrzeski (10.lokata), kamieński (12. pozycja), goleniowski (28. pozycja), sławieński (29. pozycja), gryfiński (30.pozycja). Powiat kołobrzeski dominje w zestawieniu powiatów i miast na prawach powiatu wg liczby udzielonych noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r.

GUS podaje, że w przypadku Warszawy i Krakowa dominującą rolę odgrywają walory kulturowe, a w powiatach nowosądeckim, kłodzkim i nowotarskim – walory środowiskowe. Warto podkreślić dominującą pozycję liderów według walorów kulturowych (WaK): Krakowa i Warszawy oraz bardzo wyraźną trzecią lokatę Gdańska i czwartą Wrocławia. Kolejne cztery pozycje z bardzo podobną wartością WaK zajmują powiaty ziemskie: krakowski i wielicki, które obok własnych zasobów korzystają z bliskości bogatych zasobów kulturowych Krakowa. Kolejne lokaty zajęły Toruń, Poznań, Katowice i powiat wadowicki.

Wartości wskaźnika walorów turystycznych województw w 2021 roku wyznaczono dla każdego województwa z wykorzystaniem średniej arytmetycznej wskaźnika walorów turystycznych dla powiatów i miast na prawach powiatu z danego województwa. Województwo zostało skalsyfikowane na 3. pozycji.

Walory turystyczne województw

 

Czytaj także: