Tomasz Augustyn

Na każde 10 tysięcy mieszkańców naszego regionu przypada 30 lekarzy. Na Mazowszu jest ich ponad 42, ale w niedalekim województwie lubuskim zaledwie 22.

Główny Urząd Statystyczny opublikował eksperymentalną pracę metodologiczną dotyczącą szacowania zasobów kadry medycznej w oparciu o źródła administracyjne, w tym rejestry, w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów. Zastosowana metoda pozwala na uzyskanie informacji o liczbie lekarzy i lekarzy dentystów metodą dokładniejszą, niż w oparciu dotychczas wykorzystywaną sprawozdawczość.

Według zgromadzonych danych w 2019 roku liczba lekarzy mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 149,9 tys., a liczba dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 42,4 tys., przy czym blisko 600 osób posiadało zarówno prawo wykonywania zawodu lekarza, jak i lekarza dentysty. Wśród  lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu przeciętny wiek mężczyzn wynosił 52,7 lat a kobiet 52,0. Dominującą grupę – ok. 21% stanowiły osoby w wieku 50-59 lat. Dominacja ta była silniejsza wśród lekarzy – mężczyzn (24,0%), niż lekarzy – kobiet (19,4%).

Najwięcej lekarzy pracowało bezpośrednio z pacjentem w 2 największych województwach: mazowieckim – 22,8 tys. i śląskim 15,2 tys. oraz w małopolskim i dolnośląskim (odpowiednio 11,4 tys. i 10,0 tys.). W województwie zachodniopomorskim było ich 5,2 tysiąca, mniej więcej tyle samo co na Podkarpaciu. W odniesieniu do liczby mieszkańców na pierwszym miejscu uplasowało się województwo mazowieckie (42 lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców), a następnie województwo łódzkie (38 lekarzy na 10 tys. mieszkańców). Przy średniej dla kraju wynoszącej 32,7 województwo zachodniopomorskie plasowało się w niższych rejonach stawki z wartością 30,5 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców. Najmniejsza liczba lekarzy w tym ujęciu pracowała w województwach: lubuskim (22), opolskim (24) i warmińsko-mazurskim (24), które należą do grupy mniejszych województw, z relatywnie małą liczbą mieszkańców w miastach stanowiących siedziby władz wojewódzkich. Wedle tej samej prawidłowości województwo zachodniopomorskie przy stosunkowo niewielkiej liczbie lekarzy w skali kraju „ratuje” miejski charakter regionu i skupienie kadry medycznej w największych ośrodkach.

Wśród lekarzy dentystów najwięcej osób pracowało z pacjentem w województwach mazowieckim (5,8 tys.), śląskim (3,7 tys.) i małopolskim (3,1 tys.). Na Pomorzu Zachodnim – 1,6 tysiąca. W odniesieniu do liczby mieszkańców – najwięcej lekarzy dentystów występowało w województwach: mazowieckim (11 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców) oraz podlaskim i łódzkim (gdzie analogiczne wskaźniki wyniosły odpowiednio 10,3 oraz 10,2). Na Pomorzu Zachodnim było ich niewielu mniej (9,7), co stanowiło wynik przewyższający średnią krajową (8,8).