Tomasz Augustyn

W tradycyjnym podsumowaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na czele zestawień gminy Dobra i Mielno, miasto Kołobrzeg oraz powiat policki.

Sporządzone zestawienia – ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego – przedstawiają jednostki województwa zachodniopomorskiego w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko – wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie. Przyjętymi w analizie miernikami sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego są takie parametry, jak udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (wszystkie one są stymulantami – wysoka wartość pozytywnie wpływa na wysokość indeksu), a także relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jak też wskaźnik bezrobocia (to z kolei destymulanty – wysoka wartość negatywnie wpływa na wysokość indeksu). Bazując na wymienionych wskaźnikach, korzystając z metod statystycznych Regionalna Izba Obrachunkowa określa miejsce poszczególnej jednostki samorządu terytorialnego w zestawieniu.

W rankingu gmin wiejskich pierwsze miejsce zajęła Dobra w powiecie polickim przed Kołobrzegiem, Kołbaskowem, Rymaniem i Ustroniem Morskim. O sukcesie lidera w znacznym stopniu zadecydowała relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem – ich udział w Dobrej to 32,5%, jedynie kilka innych gmin było w stanie osiągnąć w tek kategorii pułap 20 %. Ustronie Morskie i Rewal wyróżnia z kolei wielkość udziału dochodów własnych w dochodach ogółem sięgająca nawet 80 %. Tu zbliżone parametry zanotowało także Mielno, inna gmina nadmorska, lider zestawienia w kategorii gmin miejsko – wiejskich. W tej klasyfikacji kolejne czołowe lokaty zajęły gminy Goleniów, Gościno, Suchań, Sianów i Międzyzdroje. W przypadku gmin miejskich na podstawie wyników za 2020 rok zwyciężył Kołobrzeg (wysoki udział dochodów własnych i wyższy niż w przypadku konkurentów udział inwestycji w ogóle wydatków) przed Wałczem, Szczecinkiem, Stargardem, Darłowem, Świdwinem, Białogardem i Sławnem. Wśród powiatów ziemskich zwyciężył powiat policki przed gryfińskim (zamiana pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia), na kolejnych lokatach uplasowały się powiaty koszaliński i łobeski (obroniły pozycje sprzed roku), kamieński, kołobrzeski i myśliborski.