Samorządy zgłaszają postępującą zapaść finansową. Związek Miast Polskich zebrał dane od 60 ośrodków. Na ich podstawie diagnozuje znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, a także mniejsze, ale – jak podkreśla – dotkliwe z podatków lokalnych.

Organizacja zestawiła informacje dotyczące dochodów budżetów miast w czerwcu i w pierwszym półroczu 2020 roku. Odniosła je do danych dotyczących czerwca i pierwszego półrocza 2018 i 2019 roku. Udziały w PIT w czerwcu 2019 r. wzrosły one aż o 19% w porównaniu z czerwcem 2018 r, tymczasem w czerwcu 2020 r. były o ponad 8% niższe niż rok wcześniej. W skali całego pierwszego półrocza samorządy odnotowały spadek wynoszący prawie 8% w stosunku do tego samego okresem roku 2019, który z kolei przyniósł wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2018. Udziały samorządów w CIT cechują spore wahania w rozliczeniach miesięcznych. Całe pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło spadek o około 5% w ujęciu rok do roku, podczas gdy przed rokiem w tej samej grupie miast wystąpił wzrost aż o 19% w stosunku do I półrocza 2018 roku. Spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym – o ponad 3% – ma miejsce w zakresie dochodów własnych, podczas rok wcześniej pierwsze półrocze przyniosło wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o prawie o 4% w stosunku do roku 2018. Podatek od czynności cywilnoprawnych przyniósł o prawie 4% mniej wpływów niż przed rokiem, dochody z najmu i dzierżawy majątku komunalnego są mniejsze o ponad 12% wobec ponad 2% wzrostu przed rokiem.
W ocenie Związku Miat Polskich jeszcze gorzej wyglądają wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych. Już w roku 2019 spadły one w I półroczu o ponad 15% w porównaniu do r. 2018. obecnie, w relacji do r. 2019, spadek sięga już 30%, co stanowi następstwo wprowadzanych zmian prawnych.
Dochód z podatku od środków transportowych, który przed rokiem wzrósł o ponad 5%, w tym roku spadł o prawie 4%. W tych miastach, gdzie budżet zasilają wpływy z komunikacji miejskiej, przed rokiem w relacji do pierwszego półrocza 2018 roku były zblizone, ale w roku bieżącym spadły w tym samy ujęciu aż o 27%.